Oikeuskanslerin päätös tarkentaa Oulun yliopiston päätöksentekokäytäntöjä

Valtioneuvoston oikeuskansleri on antanut 4.10.2022 päätöksen kanteluun, joka koski Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajistovalinnan ajankohtaa sekä hallituksen esitys- ja pöytäkirjakäytäntöjä.

Oulun yliopiston hallitus päätti uudesta puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta kokouksessaan joulukuussa 2019 tilanteessa, jossa osa hallituksen jäsenistä oli vaihtumassa vuoden 2020 alusta lukien. Hallituksen työjärjestyksen mukaan uusi puheenjohtajisto olisi tullut valita vasta vuoden 2020 puolella. Oikeuskanslerin mukaan yliopistolaki ei sisällä nimenomaisia säännöksiä hallituksen puheenjohtajiston valinta-ajankohdasta. Yliopiston hallituksen ei näin ollen voitu katsoa toimineen yliopistolain vastaisesti valitessaan vuoden 2020 alusta toimikautensa aloittaneet puheenjohtajat joulukuun 2019 kokouksessaan.

Oikeuskansleri toi päätöksessään lisäksi esille huomioita kokouspöytäkirjan epäselvyyksistä sekä esittelijän puuttumisesta tietyistä asiakohdista. Oikeuskansleri kehotti yliopistoa sisällyttämään johtosääntöönsä tarkemmat määräykset esittelymenettelystä.

Kantelussa arvosteltiin myös tuolloisen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osallistumista tulevan puheenjohtajiston valintaan. Tässä asiassa oikeuskansleri katsoi, että osallistumiselle tulevan puheenjohtajiston valintaan ei ole ollut hallintolaista johtuvaa estettä.

"Oikeuskanslerin kannanotto antaa aihetta tarkastella Oulun yliopiston eri toimielinten päätöksentekokäytäntöjä sekä miten selkeästi toimintamallit eri tilanteisiin on määritelty. Tulemme tarkastelemaan asiaa ja esittämään toimenpiteitä päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseksi organisaation eri tasoilla. Päätöksenteon tulee aina perustua huolelliseen valmisteluun", toteaa yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Oikeuskanslerin päätös on luonteeltaan käsitys, jonka hän on saattanut yliopiston hallituksen, rehtorin ja yliopistokollegion tietoon. Päätöksellä ei ole muita seuraamuksia.

Oikeuskanslerin päätös.

Viimeksi päivitetty: 5.10.2022