Oulun seudun päiväkoteja mukana laajassa kansainvälisessä lasten liikuntatutkimuksessa

SUNRISE Finland -tutkimuksessa selvitetään, kuinka suuri osa suomalaisista päiväkoti-ikäisistä lapsista liikkuu, käyttää digitaalista mediaa ja nukkuu Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusten mukaisesti. Lisäksi mitataan lasten motoriset ja kognitiiviset taidot ja verrataan suomalaisten lasten tuloksia muiden maiden lasten tuloksiin. SUNRISE-tutkimuksessa on mukana yli 60 maata eri puolilta maailmaa. Tänä syksynä toteutettavaan Oulun tutkimusosuuteen etsitään lisää päiväkoteja ja 3- ja 4-vuotiaita lapsia huoltajineen Oulun seudulta.
Kuva Pixabay

SUNRISE Finland -tutkimus on osa kansainvälistä SUNRISE-hanketta, jonka päätavoitteena on selvittää, kuinka suuri osa lapsista eri puolilla maailmaa täyttää WHO:n julkaisemat alle kouluikäisten lasten liikunnan, paikallaanolon ja nukkumisen suositukset. Hankkeessa tutkitaan lasten motorisia ja kognitiivisia taitoja sekä ylipainon esiintyvyyttä valituissa maissa. Lisäksi selvitetään, millaiset lapseen, perheeseen, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät ovat yhteydessä lasten liikkumiseen, paikallaanoloon ja nukkumiseen.

Tutkimuksen Suomen osuuteen kutsutaan paikallisten päiväkotien kautta yhteensä noin 1000 lasta ja heidän huoltajansa Helsingissä, Espoossa, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa sekä näiden kaupunkien läheisissä maaseutukunnissa. Oulun seudulla tutkimus toteutetaan syksyllä 2023.

Tutkimukseen osallistuvien lasten motorisia taitoja mitataan erilaisilla leikinomaisilla tehtävillä, kuten vauhdittomalla pituushypyllä ja yhden jalan seisonnalla. Lisäksi lapset pelaavat tablettitietokoneella pelejä, jotka mittaavat työmuistia ja tarkkaavuuden säätelyä. Lasten liikkumista, paikallaanoloa ja nukkumista mitataan erilaisilla liikemittareilla. Vanhemmat täyttävät lisäksi kyselyjä, jotka liittyvät digitaalisen median käyttöön, luonnossa liikkumiseen sekä henkiseen hyvinvointiin. Tutkimukseen osallistuvat lapset saavat diplomin osallistumisesta ja vanhemmat halutessaan liikemittarimittaukseen perustuvaa tietoa lapsensa liikkumisen ja paikallaanolon määrästä.

Pienten lasten liikkumiskäyttäytymisen tutkiminen on tärkeää

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt yhdeksi keskeisimmäksi tavoitteekseen lasten ylipainon ehkäisemisen. WHO julkaisi vuonna 2019 maailmanlaajuiset suositukset alle kouluikäisten lasten liikkumisesta, paikallaanolosta ja nukkumisesta. Suositusten mukaan 3–4-vuotiaiden lasten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivittäin, josta vähintään tunti reippaasti tai rasittavasti. Lisäksi lasten digitaalisen median käyttö tulisi rajoittaa tuntiin vuorokaudessa ja pitkiä istumisjaksoja tulisi välttää.

Lasten pitäisi suositusten mukaan nukkua yöunet ja päiväunet yhteen laskettuna 10-13 tuntia vuorokaudessa. Varhaislapsuus on kriittinen ajanjakso tärkeiden fyysisten, motoristen ja kognitiivisten taitojen kehittymiselle. Tätä herkkää ajanjaksoa voidaan hyödyntää vaikuttamalla positiivisesti erilaisten taitojen kehittymiseen ja muovautumiseen ja sitä kautta terveeseen kasvuun. Vaikutukset voivat ulottua myös pitkälle aikuisuuteen.

Miksi osa lapsista ei liiku riittävästi?

Tutkimuksessa selvitetään lasten liikkumista selittäviä tekijöitä ja vanhempien henkistä hyvinvointia. Mielenterveysongelmat ovat maailmanlaajuisesti merkittävä ja yhä lisääntyvä kansanterveyden ja -talouden haaste. Vanhempien henkistä hyvinvointia tukemalla voitaisiin mahdollisesti edistää koko perheen terveellisiä elintapoja ja lasten tervettä kasvua ja kehitystä. Tutkimuksessa selvitetään myös mahdollisia liikkumisen eroja kaupunkimaisissa ja maaseutumaisissa ympäristöissä asuvien lasten välillä.

Tutkimusta Suomessa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion säätiö ja Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö. Tutkimuksen toteuttaa Folkhälsanin tutkimuskeskus yhteistyössä australialaisen Wollongongin yliopiston sekä Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen ja ODL Liikuntaklinikan kanssa.

Kiinnostuneet päiväkodit voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen sunrise@folkhalsan.fi ja vanhemmat voivat ilmoittautua päiväkodilta saamiensa ohjeiden mukaan.

Tutkimuksen internetsivut

Instagram: sunrisefinland

Facebook: SUNRISE Finland study

X: @SUNRISEFinland

Viimeksi päivitetty: 21.8.2023