POPCORN-hankkeessa etsitään ratkaisuja merten saasteongelmiin

Maailman meriin päätyvät muoviroskat ovat viime vuosina herättäneet paljon keskustelua, joka on johtanut jopa muovin kieltämiseen erilaisissa kertakäyttöisissä tavaroissa. Joihinkin ongelmiin voidaan puuttua helpommin kuin toisiin, voidaanhaan esimerkiksi muovipillit korvata kartonkipohjaisilla tuotteilla, kun taas maailman meriliikenne nojaa vielä tulevaisuudessakin pitkälti öljyyn. Mahdolliset öljypäästöt onkin toinen merkittävä varsinkin pohjoisiin merialueisiin kohdistuva potentiaalinen ympäristöongelma, sillä ilmastonmuutoksen myötä laivaliikenteen ja öljynporaustoiminnan uskotaan lisääntyvän Arktisella alueella. Näitä ongelmia tarkastellaan POPCORN-hankkeessa.
Kaksi lasipulloa pöydällä, joissa raakaöljyä ja vettä.

Ihmisten aiheuttaman toiminnan vuoksi maailman meriin kohdistuu huomattavia ympäristöuhkia. Kaksi näistä on tiukasti sidoksissa nykyiseen fossiiliseen talouteemme, öljyyn ja öljystä valmistettuihin muoveihin. Kummankaan näistä ei tulisi päätyä maailman meriin, mutta muoviroskan määrä merissä on lisääntynyt huimaavaa vauhtia, mikä on havaittu myös pohjoisilla merialueilla. Meriliikenteen ja öljynporaustoiminnan aiheuttamia öljypäästöjä havaitaan maailmalla niin ikään päivittäin, mutta pohjoisessa on tähän mennessä vältytty vakavimmilta öljyonnettomuuksilta, mutta riskit näidenkin suhteet ovat kasvamassa liikenteen ja poraustoimminnan lisääntyessä. Ympärivuotinen jääpeite Aktisella jäämerellä on voimakkaasti vähentynyt viimeisten vuosikymmenien kuluessa, mikä mahdollistaa ihmisen toiminnan yhä pohjoisempana.

Näitä kahta merialueisiin kohdistuvaa haastetta - muoviroskaa ja öljypäästöjä - on tarkasteltu useissa kansainvälisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa, joita on toteutttu myös EU-rahoitteisissa aluekehitysohjelmissa. POPCORN - Preventing Oil and Plastics Contamination of Ocean Regions of the North - on Northern Periphery and Arctic (NPA) -ohjelman klusterointihanke, joka tuo yhteen useampia ohjelmasta aiemmin rahoitettuja hankkeita, joissa on paneuduttu merien saasteongelmiin. Mukana on Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän koordinoima ja jo päättynyt APP4SEA-hanke, josta vastannut tutkimusryhmä toimii koko POPCORN-projektin koordinaattorina. APP4SEA-hankkeessa on keskitytty nimenomaan Arktiseen öljyntorjuntaan, kun taas muut mukana olevat NPA-rahoitteiset hankkeet - Circular Ocean ja Blue Circular Economy - ovat selvittäneet erilaisia keinoja meriin päätyvän muoviroskan vähentämiseksi. Yksi tällainen keino on esimerkiksi käytöstä poistuvien kalastusverkkojen uusiokäytön kehittäminen. Mukana on myös EU:n Itämeri-ohjelmasta rahoitettava OIL SPILL -hanke, jonka fokuksessa on öljyntorjunta Itämeren alueella.

POPCORN-hankkeen tavoitteena on jakaa näissä neljässä hankkeessa kehitettyjä ratkaisumalleja, joilla voidaan vähentää muoviroskan päätymistä meriin ja varautua paremmin mahdollisiin öljypäästöihin. Näitä parhaita käytäntöjä jaetaan hankkeen puitteissa järjestettävissä seminaareissa ja webinaareissa asioiden parissa työskenteleville viranomaisille ja muille organisaatioille, joita on mukana hankkeessa Grönlannista, Espanjan kautta aina Suomeen asti. Tarkoituksena on lisätä myös suuren yleisön tietoisuutta näistä meriin kohdistuvista ympäristöongelmista. Tilaisuuksia, joissa keskitytään tiettyihin erikoisteemoihin, tullaan järjestämään syksystä lähtien aina ensi keväälle saakka.

POPCORN-hanke on mukana 26. elokuuta järjestettävässä OIL SPILL -hankkeen webinaarissa, joka on osa Itämeripäivän ohjelmaa. Lisätietoa tästä kaikille avoimesta webinaarista löytyy tämän linkin takaa.

Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö Niko Hänninen, 040-7045512

Viimeksi päivitetty: 26.8.2021