Psykiatristen sairaalapaikkojen vähentäminen ei ole lisännyt psykiatrisen avohoidon palveluita – Paine näkyy mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tarpeen voimakkaassa kasvussa

Psykiatristen sairaalapaikkojen määrää on Suomessa vähennetty jo useiden vuosikymmenten ajan. Psykiatrinen avohoito ei kuitenkaan ole lisääntynyt lähellekään samassa suhteessa vastaamaan tarvetta, ja tätä tarvetta on paikattu mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden voimakkaalla kasvulla.

Oulun yliopiston neurotieteen tutkimusyksikön tutkijat selvittivät mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen, psykiatristen sairaalapalvelujen sekä avohoitopalvelujen käyttöä Suomessa vuosien 1996 ja 2018 välillä. 23-vuotisen aineiston perusteella tehty selvitys osoitti, että asumispalvelut ovat lisääntyneet samalla kun psykiatrisia sairaalapaikkoja on vähennetty.

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi eri tasoisten asumispalvelujen käyttöä tarkemmin vuosina 2006-2018. Tarkastelun kohteina olivat tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen ja tuettu asuminen. Selvitys paljasti, että asumispalvelujen kasvu on kokonaisuudessaan hidastunut, mutta asumispalvelujen kevyin muoto, tuettu asuminen, on jatkanut kasvuaan.

Tutkimus osoitti lisäksi, että psykiatrinen avohoito erikoissairaanhoidossa ei ole lisääntynyt kuin vasta viimeisen 10 vuoden aikana, ja sen käytön kasvu on ollut selvästi hitaampaa verrattuna osastopaikkojen määrän vähenemiseen ja asumispalvelujen kasvuun.

Tutkimusaineiston data kerättiin THL:n ylläpitämästä julkisesta Sotkanet indikaattoripankista.

Saavatko asumispalvelujen piirissä asuvat henkilöt tarvitsemaansa kuntoutusta ja hoitoa?

Tutkijoiden mukaan nykyisen järjestelmän ongelma on se, että se tarjoaa kaikille samaa palvelua, mikä lopulta johtaa epätarkoituksenmukaiseen palvelunsaantiin ja samalla osa mielenterveyskuntoutujista jää kokonaan vaille tarvitsemiaan palveluja. Pelkona on, että psykiatristen potilaiden hoito ja huolenpito ei tapahdu toivotulla tavalla suomalaisessa asumispalvelujärjestelmässä.

”On ensisijaisen tärkeää pohtia koko järjestelmässä mielenterveyskuntoutujien kuntoutuksen edistymistä ja tarjota niitä palveluja, joita he tarvitsevat”, päätutkijana toiminut EL Erfan Jahangiri sanoo. ”Tarvitsemme myös lisää tietoa asumispalvelujen piirissä olevien asukkaiden terveydestä ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta”, hän painottaa.

Tutkimus tarjoaa tärkeää tietoa tulevien hyvinvointialueiden päättäjille ja vahvistaa pitkän aikaa yhteiskunnassa ruohonjuuritasollakin esiin tuotua huolta mielenterveyskuntoutujien laiminlyönnistä ja aliresursoiduista palveluista.

Julkaisun tiedot: Assisted living in relation to use of psychiatric inpatient and outpatient care – a 23-year time-trend analysis of national indicators from Finland. Psychiatria Fennica 2022;53:190-203. Linkki tutkimusjulkaisuun

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023