Psykoosisairaudet yhteydessä suuriin tuottavuuskustannuksiin – eroja skitsofrenian ja muiden psykoosien välillä

Skitsofrenian ja muiden psykoosisairauksien välillä on eroja tuottavuuskustannuksissa. Oulun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin eri psykoosisairauksiin liittyvää alentuneen työkyvyn ja tuottavuuden laskun rahallista arvoa.
Person with a bicycle on a snowy bridge.

Psykoosisairaudet ovat vakavia mielenterveyden häiriöitä, jotka johtavat usein alentuneeseen työkykyyn ja tätä kautta suuriin yhteiskunnallisiin kustannuksiin. Tuottavuuskustannukset ovat tuottavuustappioita, jotka syntyvät, kun työ jää sairauden takia tekemättä ja sen tuottama arvonlisä saamatta. Psykoosisairauksiin liittyvän alentuneen työkyvyn ja tuottavuuden laskun rahallista arvoa ei ole aiemmin tutkittu Suomessa eikä vertailtu skitsofrenian ja muiden psykoosisairauksien välillä.

Lääketieteellisen tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksessa arvioitiin skitsofrenian ja muiden psykoosisairauksien tuottavuuskustannuksia hyödyntäen inhimillisen pääoman menetelmää ja kitkakustannusmenetelmää. Näistä ensimmäinen kuvaa kustannuksia työntekijän ja jälkimmäinen työnantajan näkökulmasta. Inhimillisen pääoman menetelmällä tuottavuuskustannukset olivat yhtä henkilöä kohden laskettuna suurempia skitsofreniassa (193 940 euroa) kuin muissa psykooseissa (163 080 euroa). Kitkakustannusmenetelmällä laskettuna tuottavuuskustannukset olivat kuitenkin suurempia muissa psykooseissa (4430 euroa) kuin skitsofreniassa (2720 euroa). Erilaiset väestötieteelliset ja ammatilliset tekijät aiheuttivat vaihtelua kustannuksiin.

”Psykoosisairauksien väliset erot tuottavuuskustannuksissa on tärkeää ottaa huomioon yksilön näkökulmasta esimerkiksi kuntoutusta suunniteltaessa. Laajemmasta näkökulmasta arvioituna nämä erot täytyy ottaa huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja näiden rahoitusta suunniteltaessa”, tutkijatohtori Tuomas Majuri kertoo.

Tutkimusaineistona käytettiin vuoden 1966 Pohjois-Suomen syntymäkohorttia yhdistettynä yksilö- ja väestötason tietoihin lukuisista kansallisista rekistereistä. Tuottavuuskustannukset laskettiin 18 vuoden iästä 53 vuoden ikään asti mukaan lukien ennusteet eläkeikään asti.

”Psykoosisairauksien tuottavuuskustannuksia ei ole aiemmin laskettu näin pitkällä aikavälillä eikä arvioitu näin tarkasti kansainvälisellä tasollakaan kuin mihin aineistomme ja menetelmämme tarjosivat mahdollisuuden”, Majuri sanoo.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa kansainvälisessä psykiatrian alan Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology -lehdessä.

Tutkimusjulkaisu: Majuri, T., Nerg, I., Huikari, S. et al. Productivity costs of schizophrenia spectrum and other psychotic disorders by friction cost and human capital methods: The Northern Finland Birth Cohort 1966. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol (2024). https://doi.org/10.1007/s00127-024-02652-y

Viimeksi päivitetty: 25.3.2024