Suomalaisten rakennusalan yritysten innovaatiotoiminnan johdonmukaisuutta tutkittu Oulun yliopistossa

Rakennusalan yrityksiä pidetään yleisesti konservatiivisina ja hitaina omaksumaan uutta teknologiaa. Kai Hänninen Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista, Jouni Juntunen Kauppakorkeakoulusta ja Harri Haapasalo Tuotantotalouden ja johtamisen tutkimusyksiköstä tutkivat suomalaisten rakennusalan yritysten innovaatiotoiminnan johdonmukaisuutta. Tutkimuksessa tunnistettiin innovaatiotoimintaa edistäviä tekijöitä sekä toiminnan esteitä.
rakennustyömaa

Innovoinnin mahdollistavia tekijöinä ovat tilaaja, oppiminen ja johdon tuki, kun taas innovoinnin esteitä ovat kustannukset, osaaminen, sopimukset ja sääntely. Tulokset osoittavat, että rakennusalan yritykset voidaan jakaa innovoinnin johdonmukaisuuden mukaan kolmeen kategoriaan: sisäiset innovaattorit (the internal innovators), sisäänpäin kääntyneet ei-innovaattorit (the non innovation-oriented introverts) ja ulospäin suuntautuneet innovaattorit (the innovation-oriented extrovert). Nämä kategoriat heijastavat yritysten erilaisia innovaatiokäsityksiä ja niitä muuttujia, jotka vaikuttavat yrityksen innovointiin.

Tutkimuksessa käytettiin rakenneyhtälömallinnusta (FMSEM), jolla tunnistettiin yrityksiä yhdistävät innovaatiotoiminnan johdonmukaisuudet (logiikka).

Tutkimuksen mukaan suomalaisten rakennusalan yritykset voidaan jakaa kolmeen innovointikategoriaan. Ensinnäkin sisäiset innovaattorit ovat konservatiivisia ja pitävät innovaatioita yrityksen sisällä. Nämä innovaatiot ovat yleensä muilta opittuja, mikä johtaa vain vähäiseen kehitykseen toimialalla. Toiseksi sisäänpäin kääntyneillä ei-innovaattoreilla innovaatiot eivät näyttele merkittävää roolia yrityksessä, ja he toimittavat vain sen, mitä tarjouksissa on pyydetty. Kolmanneksi ulospäin suuntautuneet innovaattorit ymmärtävät innovaatioiden merkityksen ja toteuttavat "avointa innovaatiojärjestelmää", joka johtaa tuottavuuden kehittymiseen ja mahdollistaa monipuolisemman innovaatiotoiminnan.

Tutkimus tuotti uutta tietoa suomalaisten rakennusalan yritysten innovaatiotoiminnasta. Yritysten kyky uudistua ja innovoida on elintärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiselle. Suomalaisten rakennusalan yritysten innovaatiotoiminta voidaan kuvailla kolmen eri kategorian avulla: sisäiset innovaattorit, sisäänpäin kääntyneet ei-innovaattorit ja ulospäin suuntautuneet innovaattorit. Yritykset voivat käyttää tutkimustuloksia apuna ”oman” innovaattorimallin tunnistamiseen ja kehittämiseen. Toimintamallin kehittäminen voi edellyttää esim. muutoksia organisaatiorakenteeseen tai innovaatiomyönteisen ja avoimen yrityskulttuurin vahvistamista.

Tutkimus:
Hänninen Kai, Juntunen Jouni & Haapasalo Harri: Identifying latent classes to successful AEC innovation through a survey of Finnish construction companies. Emerald Insight. 12.4.2023.

Lisätietoja:
yliopistotutkija Kai Hänninen, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
kai.hanninen@oulu.fi.

Viimeksi päivitetty: 16.5.2023