Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusinfrastruktuureja – Oulun yliopistoon yli 3,5 miljoonaa euroa

Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt rahoitusta tutkimusinfrastruktuurihankkeille. Oulun yliopistoon rahoitusta myönnettiin yhteensä yli 3,5 miljoonaa euroa.

Paikallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä tai rakentamista tukeva rahoitus painottaa vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita. Rahoitus kohdennetaan kansainvälisen vertaisarvioinnin pohjalta haun kriteerit täyttäville paikallisesti tai alueellisesti merkittävien tutkimusinfrastruktuureiden rakentamista tai kehittämistä tukeville hankkeille, joissa on huomioitu hyvin myös digitaalisen ja vihreän siirtymän tavoitteet.

Oulun yliopistoon rahoitusta myönnettiin seuraavasti:

Oulu 3D single particle analysis facility

Lari Lehtiö: 1 046 559 euroa

Toteuttaja: Oulun yliopisto

Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan on perusteilla yksittäispartikkelien 3D-tutkimukseen tarkoitettu tutkimusinfrastruktuuri. Tämä infrastruktuuri vahvistaa jo olemassa olevaa laitteistoa ja asiantuntemusta rakennetutkimukselle olennaisen kryo-elektronitransmissiomikroskooppihankinnan muodossa. Laitteisto tehostaa merkittävästi Oulussa tehtävää tutkimusta monilla eri aloilla, mm. biologisten makromolekyylikompleksien, lipidivesikkelien, kalvorakenteiden sekä luonnollisten ja suunniteltujen nanopartikkelien parissa. Infrastruktuuri edistää uusia yhteistyöprojekteja sekä Oulun yliopiston tiedekuntien välillä että Oulun alueella toimivien yritysten kanssa. Infrastruktuurilla onkin odotettavissa merkittävä vaikutus Oulun yliopiston tutkimuksen fokusalueille ’Elinikäinen terveys’ sekä ’Kestävät materiaalit ja järjestelmät’.

Hub for Hydrogen-Materials Interaction Research Infrastructures

Samuli Urpelainen 980 282 euroa

Toteuttajat: Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Tampereen yliopisto

Vetytalouteen siirtyminen asettaa ennennäkemättömiä haasteita energia-, raaka-aine- ja kuljetusteollisuudelle. Uusia vetypohjaisia prosesseja ja sovelluksia on otettava käyttöön erittäin lyhyessä ajassa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Vedyn vuorovaikutuksista yhteiskuntamme toimintojen kannalta keskeisten materiaalien, kuten terästen, kanssa tiedetään kuitenkin vain vähän. Luotettavien ja turvallisten vetyteknologioiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi vuorovaikutusten ymmärtäminen on yhä tärkeämpää. Esimerkiksi kantavissa rakenteissa vedyn aiheuttamalla materiaalien haurastumisella voi olla katastrofaalisia vaikutuksia, ja vedyn käyttö polttoaineena ei tuota moottoripinnoille vastaavaa voitelukalvoa kuin fossiiliset polttoaineet. H2MIRIn paikalliset infrastruktuurit vastaavat näihin tarpeisiin tehokkailla karakterisointimenetelmillä, vahvistavat partnereiden keskinäistä roolijakoa ja syventävät osaamista ja mahdollistavat yhteiskunnalle välttämättömän tiedon tuottamisen.

Cryosphere Research Infrastructure Platform

Pertti Ala-Aho 766 886 euroa

Toteuttajat: Oulun yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus

Lumi- ja jääolot muuttuvat nopeasti ilmaston mukana. Sekä pohjoisten alueiden luonto että rakennetun ympäristön ylläpito joutuvat sopeutumaan uusiin olosuhteisiin, mihin tarvitaan korkealuokkaista talviolojen seurantaa. Nykyinen lumen, jään ja roudan seuranta pitää päivittää nykypäivän tarpeisiin. CRYO-RI vastaa tähän haasteeseen kehittämällä alueellista lumen, jään ja roudan mittausverkostoa, kehittämällä sekä halpoja että huippulaatuisia mittausasemia, kehittämällä uusimpiin teknologioihin perustuvia mittausmenetelmiä, parantamalla paikallista valmiutta analysoida ja seurata jäätymiselle alttiiden geomateriaalien ominaisuuksia, sekä tarjoamalla alustan aineistojen nopeaan ja helppoon jakamiseen. CRYO-RI alustaa ylläpitävät yhteistyössä Oulun yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus.

Northern Utility Vehicle Laboratory

Tero Päivärinta 751 988 euroa

Toteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto

GO!-RI-täydentää NUVE-LAB kehitysympäristöä mahdollistamalla ympäristöllisesti kestävien, autonomisten hyötyajoneuvojen tutkimuksen ja kehittämisen. Oulun ammattikorkeakoulu täydentää ympäristöä voimanlähteiden ja voimansiirtojen tutkimukseen ja kehittämiseen tarvittavilla laitteilla. Lisäksi Oulun yliopisto täydentää NUVE-LABin laitteistoinfrastruktuuria ohjelmistosuunnitteluun liittyvillä ominaisuuksilla sekä digitaalisten kaksosten luonti- ja yhteentoimivuus ominaisuuksilla. Nämä lisäävät laitteiston ominaisuuksien ketteryyttä ja laajaa käytettävyyttä kohti helposti konfiguroitavia testiasetuksia, jotka ovat myös yhteentoimivia eri toimijoiden ja kone-elementtien kesken paikan päällä sekä toisiinsa liittyvissä skenaarioissa muiden maantieteellisesti eri paikoissa sijaitsevien laboratorioiden kanssa. GO!-RI mahdollistaa eri toimijoiden välisen digitaalisen yhteistyön jo tuotekehityksen alkuvaiheessa ja lyhentää näin uusien tuotteiden markkinoille tuloaikaa.

Lue lisää: Paikallisille ja alueellisille tutkimusinfrastruktuureille 25 ME rahoitus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman pohjalta

Viimeksi päivitetty: 14.12.2022