Tepsiikö tuuppaus kuluttajiin? Informaatio-ohjaus vähensi sähkönkulutusta lämmityskaudella yli kymmenen prosenttia

Energiansäästöön kannustava neuvonta ja kotitalouskohtainen kulutustieto auttavat vähentämään sähkönkulutusta etenkin talvikuukausina, jolloin sähkön kulutus on korkeimmillaan. Informaatio-ohjauksen kokeiluhankkeessa kulutus väheni keskimäärin kymmenen prosenttia.
Aurinkopaneeleja Oulun yliopiston katoilla.

Satunnaistettuna kokeiluna toteutettu hanke on ainutlaatuinen Suomessa ja harvinainen maailmanlaajuisestikin. Tutkimusasetelman ansiosta oli mahdollista seurata energianeuvonnan ja kulutustiedon vaikuttavuutta ohjaus- ja verrokkiryhmissä sekä seurata sähkön kulutuksen muutoksia. Informaatio-ohjauksen kokeiluhankkeessa satunnaiskokeilusta vastasi Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen BCDC Energia -hanke ja energianeuvonnasta Motiva Oy. Tutkimus tehtiin Porvoon Energian asiakkaille.

Tulokset osoittavat, että oikein kohdennettu energianeuvonta on erittäin kustannustehokasta energiapolitiikkaa, kun sitä verrataan esimerkiksi tukiin ja muuhun sääntelyyn. Tuloksista on apua, kun suunnitellaan energianeuvonnan toimenpiteitä ja yhteistyötä energia-alan toimijoiden kanssa.

Kulutuksen seuraaminen ja säästövinkit tehoavat

Käyttäytymistaloustieteellisellä kokeilulla saadaan tietoa ohjauskeinojen ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta kotitalouksien toimintaan. Tässä tutkimuksessa ohjauskeinoina olivat energiansäästöön kannustava informaatio-ohjaus verkossa ja sosiaalinen normi, jota edusti osalle kotitalouksia tarjottu tieto sähkönkulutuksesta verrattuna muihin samankaltaisiin kotitalouksiin.

Aktiivinen tutkimusjakso kesti marraskuusta 2018 marraskuuhun 2019, mutta osallistujien sähkönkulutusta seurataan kolmen vuoden ajalta syksystä 2017 alkaen. Kokeiluun osallistui 550 kotitalousasiakasta. Informaatio-ohjauksen lisäksi tehtiin kolme verkkokyselyä ja tarkentava puhelinhaastattelu, jotka kattoivat noin neljäsataa osallistujaa.

”Tutkimuksen perusteella voi sanoa, että jo lähtötilanteessa sähkönkulutuksestaan kiinnostuneet kotitaloudet ovat alttiimpia hyödyntämään informaatio-ohjauksessa saamiaan säästövinkkejä. Kausivaihtelu on merkittävää. Talvikuukausina energianeuvonta johti sähkönkulutuksen selkeään pienenemiseen, mutta keväällä ja kesällä halutunlaista vaikutusta ei havaittu”, BCDC Energia -hankkeen tutkija Enni Ruokamo Suomen ympäristökeskuksesta summaa.

Kotitaloudet saivat energianeuvontaa 12 kuukauden ajan sähköpostitse. Ennen kokeilun alkua osallistujakotitaloudet jaettiin energiayhtiön kulutusseurantaan tarkoitetun online-palvelun käyttäjiin ja ei-käyttäjiin. Tämän jälkeen osallistujat jaettiin satunnaistetusti ohjausta saaviin ryhmiin ja verrokkiryhmiin.

Eniten sähkönkulutustaan vähensi online-palveluun rekisteröityneiden kotitalouksien ryhmä, joka sai personoitua ja ajankohtaan sidottua energianeuvontaa uutiskirjeissä ja teemasivustolla.

Passiiviset kuluttajat haasteena

Haastavimmaksi ohjattavaksi osoittautui ryhmä, joka ei ollut ottanut online-palvelua aiemmin käyttöön.

Tälle ryhmälle ominaista näyttää olevan online-palvelun käyttäjiä pienempi kulutus ja vähäisempi kiinnostus energia-asioihin ja omaan kulutusseurantaan. Kun heille tarjottiin kirjautumista helpottavia ja kulutusseurannan hyötyjä valottavia tietoja, 15 prosenttia rekisteröityi palvelun käyttäjiksi.

Kulutusseurantapalvelujen käyttö on Suomessa vielä vähäistä, vaikka energiayhtiöt tarjoavat maksuttoman online-palvelun kaikille kotitalousasiakkaille.

Tärkeänä osana energiatehokkuutta on kulutusjousto, jota voidaan toteuttaa muun muassa informaatio-ohjauksella ja automaattisella tekoälyä hyödyntävällä laitaohjauksella. Kotitalouksien sähkönkulutuksen vähentäminen ja kulutusjousto ovat käynnissä olevassa energiamurroksessa keskeisiä mahdollistajia. Sähköä tuotetaan yhä enemmän sääriippuvaisilla tuuli- ja aurinkovoimalla.

Hankkeessa selvitettiin kaikille asiakkaille tarjolla olevan kulutustiedon, siihen liitetyn kulutustietojen vertailun ja energianeuvonnan vaikutuksia kotitalouksien sähkön kulutuskäyttäytymiseen. Julkaisu Informaatio-ohjauksen vaikutukset kotitalouksien sähkönkulutukseen – oppeja satunnaiskokeilusta

on ladattavissa osoitteessa www.motiva.fi/julkaisut

Kuva: Aurinkopaneeleja Oulun yliopiston katoilla. Kuva: Mikko Törmänen

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024