Tiedon valo -palkinto arkkitehti Mia Pujolin diplomityölle maanalaisen työympäristön valaistuksesta

Suomen Valoteknillinen seura jakoi 3.2.2021 Valon päivän tapahtumassa 1000 euron Tiedon valo -palkinnon ja kaksi 500 euron kunniamainintaa, joiden tarkoitus on kannustaa opiskelijoita valaisemaan tulevaisuutta ja näkemään nykyisyyden paremmin. Pääpalkinnon sai arkkitehti Mia Pujol, joka esitteli toukokuussa 2019 diplomityönsä Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä.
Kuvia työtilojen valaistuksista Mia Pujolin voittajatyöstä.

Mia Pujolin työ käsitteli maanalaisen työympäristön mukautuvaa ja älykästä valaistusta, ja sen kohteena oli tiloja Pyhäsalmen kaivoksessa, jonka uusiokäyttöä tutkimuksen, koulutuksen ja liiketoiminnan tiloina suunnitellaan parasta aikaa kaivostoiminnan päättyessä lähitulevaisuudessa. Työssä tutkittiin skenaarioiden ja suunnitelmien avulla, miten syvällä maan alla työskentelevien ja vierailevien tilojen käyttäjien hyvinvointia voidaan tukea sekä arkkitehtonisen valaistussuunnittelun periaatteita hyödyntäen että mukautuvan ja älykkään valaistusteknologian ratkaisuja soveltaen. Skenaarioiden päänäkökulmat olivat sirkadiaaninen rytmi, toimintoja tukeva valaistus, vuorovaikutus valon kanssa ja energiatehokkuus.

”Valaistus vaikuttaa monella tavalla ympäristöömme ja kaikkeen kokemaamme. Valo mahdollistaa näkemisen ja ajastaa ihmisen vireystilarytmit. Suomi tarvitsee valoalan osaajia erilaisiin tehtäviin niin yrityksiin kuin julkiselle sektorille, ja uusi tieto auttaa koko yhteiskuntaa”, kuvaa Pujolin diplomityön ohjaaja, TkT Henrika Pihlajaniemi.

Diplomityö toteutettiin osana Interreg-rahoitteista BSUIN – Baltic Sea Underground Innovation Network -hanketta, jota koordinoi Kerttu Saalasti -instituutti. Työ liittyy myös Oulun yliopisto arkkitehtuurin yksikön tutkimushankkeeseen Työhyvinvointia ja turvallisuutta älykkäällä valaistuksella, jota Henrika Pihlajaniemi johtaa. Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto ja Fagerhult Oy, ja siinä on toteutettu älykkään valaistuksen pilottiympäristö kaivokseen soveltaen diplomityössä esitettyjä suunnitteluperiaatteita.

Mia Pujol: Lighting at the End of the Tunnel. The Design of Adaptive and Intelligent Lighting for an Underground Workspace, Master’s Thesis, University of Oulu, Oulu School of Architecture, 2019

Callio-hanke

BSUIN – Baltic Sea Underground Innovation Network -hanke

Suomen Valoteknillisen Seuran perustelut Mia Pujolin työn palkitsemiselle

Tuomariston perustelut Lighting at the End of the Tunnel. The Design of Adaptive and Intelligent Lighting for an Underground Workspace Mia Pujol Pyhäsalmen kaivoksen tilojen uusi käyttö liike-elämän ja tutkimuksen laadukkaana maanalaisena toimitilana, Calliona, edellyttää muutosta valaistukseen. Valaistus, joka palveli kaivostoimintaa, ei vastaa uuden toiminnan visuaalisiin ja ei-visuaalisiin tavoitteisiin. Valaistuksen uudistaminen kehittyvän toiminnan tarpeisiin on koko Callio-kokonaisuuden suunnittelun keskiössä. Opinnäytetyö jakautuu neljään pääkappaleeseen, joista ensimmäisessä käsitellään yleisemmin valaistussuunnittelun periaatteita, toisessa maanalaisen luonnonvalottoman työympäristön muotoja, kolmannessa paikallisen kaivos- ja tutkimustoiminnan historiaa ja käsitteistöä sekä neljännessä osassa synteesinä tekijä esittää pohjatyöstä kasvavan ”final project”in eli valaistuskonseptit tarkasteltaviin tiloihin.

Opinnäytetyössä on raikas näkökulma, selkeä, johdonmukainen sisältö ja käyttökelpoista dataa myös tavanomaisempien luonnonvalottomien työ- ja toimitilojen arviointiin. Lisäarvona on ansiokas kuvaus Euroopan syvimmän toiminnassa olevan ja Suomen vanhimman kaivoksen olemuksesta, historiasta ja tulevista käyttötavoista. Perimmäisen tutkimuskysymyksen käsittelyyn (miten syvällä maan alla sijaitsevien tilojen tulevat käyttäjät hyötyvät suunnitellusta sopeutuvasta älykkäästä valaistuksesta) tekijä on ammattitaitoisesti liittänyt toimintapuitteiden ja valaistuksen dynaamisen suhteen tarkastelun. Aiheen käsittelyn konkreettisuus ja erinomainen kuva- ja kaaviomateriaali osana opinnäytetyötä antavat lukijalle käyttökelpoisia tulokulmia minkä tahansa valaistus- tai tilasuunnittelutehtävän ratkaisemiseen. Työssä on inspiroiva yhdistelmä tutkimusnäkökulmaa, analyysia ja huolellista valaistussuunnittelua

Suomen Valoteknillisen Seuran tiedote (pdf)

Viimeksi päivitetty: 8.2.2023