Tieto nurmikierroista turvepelloilla kootaan päästöjen hillitsemiseksi

Nurmiviljely tuottaa pitkäkestoisen kasvipeitteen, mikä vähentää peltoviljelyn kasvihuonekaasupäästöjen määrää ja voi samalla kasvattaa peltomaan hiilivarastoa.

Vähempipäästöiset nurmikierrot turvepelloilla -hankkeen tavoitteena on kehittää kansallisesti nurmenviljelyä vähäpäästöisemmäksi siirtämällä käytäntöön muissa hankkeissa vaikuttaviksi todettuja ja karjatiloilla hyviksi koettuja menetelmiä. Samalla huomioidaan tilatasolla mitattavia päästöihin vaikuttavia tunnuslukuja, kuten turpeen paksuus ja pohjavedenpinnan korkeus.

Hankkeessa kootaan tietopankki, johon kerätään yhteen olemassa olevat julkaisut, joissa on mitattu suomalaisten eloperäisten viljelymaiden kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi listataan meneillään olevat tutkimukset.

Toistaiseksi melko hajallaan olevan tutkimustiedon kerääminen samaan tietopankkiin mahdollistaa olemassa olevan tiedon kattavuuden arvioinnin ja kohdentaa uutta tutkimusta täydentämään vahvempaa näyttöä kaipaavista osa-alueista.

Tavoitteena on luoda käyttäjäystävällinen tietopankki, joka palvelee tutkimuksen ja päätöksenteon lisäksi laajemmin kaikkia muitakin maatalouden ja ilmastonmuutoksen hillinnän parissa toimivia tahoja ja joka toimii hyvänä pohjana myöhemmin toteutettaville hankkeille.

Hankkeessa jaetaan hyviä toimintatapoja eteenpäin ja samalla kartoitetaan yleisemmin viljelijöiden asenteita uusien toimintatapojen käyttöönotosta: mitä haasteita tai riskejä he näkevät esimerkiksi kevennettyyn muokkaukseen siirtymisessä tai pohjavedenpinnan seurannassa ja nostossa. Hankkeen päättyessä tarjolla on tilojen erilaiset tarpeet huomioiva työkalupakki eloperäisten maiden päästöjen vähentämiseksi suomalaisilla karjatiloilla.

Oulun yliopiston vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö on mukana hankkeen kaikissa työpaketeissa. Oulun yliopiston osuus painottuu etenkin maatalouden vesitalouden ja vesistöpäästöjen kysymyksiin, jotka ovat oleellisia myös ilmastoviisaan maatalouden näkökulmasta.

Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus ja osatoteuttajina Oulun yliopisto ja ProAgria Oulu. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hanke on valittu toteutettavaksi Hiilestä kiinni -kehittämishankehaussa, joka toteuttaa maan hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Valio Oy ja Osuuskunta Pohjolan Maito ovat mukana yhteistyökumppaneina omalla rahoituksella. Mukana ovat myös yhteistyöviljelijät. Hanke kestää vuodet 2021–2023.

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024