Turvemaiden päästöjen pienentäminen uuden hankkeen tutkimuskohteena

Alkavassa hankkeessa selvitetään uusien mittauksien ja mallinnuksen avulla, kuinka paljon maankäyttösektorin päästöjä voitaisiin pienentää reheviä turvemetsiä ennallistamalla. Toiseksi selvitetään, kuinka paljon nieluja voitaisiin kasvattaa metsittämällä tai ennallistamalla käytöstä poistettuja suonpohjia. Lisäksi hanke tutkii turvemaiden vesiensuojelua.
Turvesuota ja metsää

Metsät turvemailla – ratkaisuja päästöjen hallintaan ja hiilinielujen kasvattamiseen, TURNEE -tutkimushanke on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä noin 1 170 000 euron kokonaisrahoituksen. Hanke kuuluu maa- ja metsätalousministeriön ”Hiilestä kiinni” -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan.

TURNEE-hankkeessa selvitetään uusien mittauksien ja mallinnuksen avulla, kuinka paljon maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä voidaan pienentää turvemailla kasvavien metsien käsittelyyn ja sijaintiin vaikuttamalla. Hankkeessa arvioidaan päästövähennyspotentiaali, joka voidaan saavuttaa joko ennallistamalla reheviä metsäojitettuja soita, jotka ovat suuri päästölähde, tai metsittämällä käytöstä poistettavia suopohjia, joita vapautuu käytöstä runsaasti aivan lähivuosina. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan suopohjien ennallistamista. Hankkeessa otetaan huomioon maankäytön ilmastovaikutusten lisäksi myös vesistövaikutukset.

Hankkeeseen osallistuu Oulun yliopiston vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö. Oulun yliopiston osuus keskittyy etenkin hydrologian muutosten tutkimiseen ja toimenpiteiden vesistövaikutusten arviointiin. Tutkimusyksikössä hanketta johtaa Assistant Professor (tenure) Hannu Marttila. ”Hanke on erittäin ajankohtainen ja tärkeä turvemaavaltaiselle Pohjois-Pohjanmaalle. Ilmastonmuutoksen torjuntaa tukeva tutkimustoiminta ja ilmastoviisaiden ratkaisujen löytäminen soiden jälkikäytölle ovat välttämättömiä”, hän sanoo.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuutta pian tämän jälkeen. Tavoitteen saavuttamiseksi maankäyttösektorin hiilinielujen pitäisi ylittää muiden sektorien kasvihuonekaasupäästöt. Tähän vaaditaan paitsi nopeampia päästövähennyksiä myös maaperän hiilinielujen vahvistamista.

Nykytilanteessa ojitettujen turvemaiden päästöt vaikeuttavat maankäyttösektorin mahdollisuuksia saavuttaa Suomen tavoitetta. Jos turvemaiden päästöjä kyettäisiin voimakkaasti hillitsemään tai kääntämään jopa nieluksi, voitaisiin sektorin nettohiilinielut lähes tuplata.

Hanketta koordinoi apulaisprofessori Annalea Lohila Helsingin yliopiston INAR-ilmakehätieteen keskuksessa, jota johtaa akateemikko Markku Kulmala. Hankkeessa ovat mukana lisäksi Helsingin yliopiston Metsätieteen laitos, Oulun yliopisto, Ilmatieteenlaitos sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikkö. Hanke toimii ajalla 1.3.2021–31.12.2023.

Kuva: Plugi / Asko Karttunen

Viimeksi päivitetty: 25.3.2021