Tutkimusprojekti: Ovatko TKI-investoinnit hyvä alueellisen kehittyneisyyden mittari?

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI)-investointeja pidetään yhtenä olennaisena alueellisen kehittyneisyyden mittarina. Vielä on olemassa kuitenkin hyvin vähän tutkimustietoa siitä, kuinka erityisesti yksityisen sektorin TKI-investoinnit käyttäytyvät alueellisesti ja mikä niiden vaikuttavuus on esimerkiksi TKI-intensiivisellä ICT-alalla.
IMG_0968_.jpg

Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittaman tutkimusprojektin, jossa tutkitaan yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan käytettävien panostusten alueellista kohdentumista ja vaikuttavuutta Pohjois-Pohjanmaalla. ”Aihe on aluekehityksen ja aluepolitiikan näkökulmasta ajankohtainen ja tärkeä, sillä esimerkiksi maakuntien TKI-investointien määrä on ohjannut aluekehitysrahoitusta koskevaa poliittista päätöksentekoa”, muistuttaa vastaava tutkija Fredriika Jakola.Vaikka TKI-intensiivisellä ICT-teollisuudella on tärkeä rooli Oulun seudun toimialakentässä, tarkempaa analyysia Oulun seudun tai yleisimmin Pohjois-Pohjanmaan TKI-toiminnan profiilista ei ole aikaisemmin tehty. Käynnissä olevassa tutkimuksessa selvitetään sitä, miten Pohjois-Pohjanmaa profiloituu TKI-toiminnan osalta mm. seutukunnittain, toimialoittain ja yritysten koon mukaan.Yhtenä keskeisenä kysymyksenä on tutkia sitä, leviävätkö maakuntakeskuksiin keskittyvien TKI-panostusten hyödyt laajemmin maakuntaan vai skaalautuvatko hyödyt ennemmin kansallisiin tai globaaleihin verkostoihin. Edellä mainittuihin kysymyksiin liittyy oleellisesti myös se, miten yritykset ylipäätänsä ymmärtävät TKI-investoinnit ja niiden merkityksen osana omaa yritystoimintaa – ja onko tässä toimialakohtaisia tai alueellisia eroja. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, eroaako Pohjois-Pohjanmaa profiililtaan tärkeimmistä vertailumaakunnista kuten Pirkanmaasta ja Varsinais-Suomesta.Tutkimushankkeessa hyödynnetään erilaisia aineistoja, kuten Tilastokeskuksen TKI-tilastoaineistoja, kyselytutkimusta ja syventäviä haastatteluja. Internet-pohjainen kyselytutkimus toteutetaan loppusyksystä 2022 Pohjois-Pohjanmaalla toimiville yrityksille. Tästä tullaan tiedottamaan alueen yrittäjiä tarkemmin syksyn edetessä. Keväällä 2023 toteutetaan puolestaan syventäviä haastatteluja valikoiduissa TKI-intensiivisissä yrityksissä.Hankkeen tuloksista tullaan tiedottamaan projektin edetessä eri medioiden kautta, ja tutkimusryhmä toivookin aktiivista keskustelua ja vuorovaikutusta yrityskentän ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa koko hankkeen ajan.Tutkimushankkeesta saatujen tulosten perusteella voidaan arvioida sitä, onko maakunnallinen TKI-panostusten kokonaisvolyymi hyvä alueellisen kehittyneisyyden mittari ja voidaanko sen nähdä vaikuttavan alueellisten kehityserojen pienentämiseen.”Alueellisten T&K-investointien kohdentuminen ja vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla” -tutkimusprojekti toteutetaan aikavälillä 1.5.2022-30.9.2023. Tutkimushanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun yliopisto.Lisätietoja hankkeesta: Vastaava tutkija FT Fredriika Jakola (fredriika.jakola@oulu.fi), Aluekehitys- ja aluepolitiikkatutkimusryhmä, Oulun yliopisto

Viimeksi päivitetty: 23.8.2022