Tutkimusprojekti: Ovatko TKI-investoinnit hyvä alueellisen kehittyneisyyden mittari?

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI)-investointeja pidetään yhtenä olennaisena alueellisen kehittyneisyyden mittarina. Vielä on olemassa kuitenkin hyvin vähän tutkimustietoa siitä, kuinka erityisesti yksityisen sektorin TKI-investoinnit käyttäytyvät alueellisesti ja mikä niiden vaikuttavuus on esimerkiksi TKI-intensiivisellä ICT-alalla.

Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittaman tutkimusprojektin, jossa tutkitaan yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan käytettävien panostusten alueellista kohdentumista ja vaikuttavuutta Pohjois-Pohjanmaalla. ”Aihe on aluekehityksen ja aluepolitiikan näkökulmasta ajankohtainen ja tärkeä, sillä esimerkiksi maakuntien TKI-investointien määrä on ohjannut aluekehitysrahoitusta koskevaa poliittista päätöksentekoa”, muistuttaa vastaava tutkija Fredriika Jakola.

Vaikka TKI-intensiivisellä ICT-teollisuudella on tärkeä rooli Oulun seudun toimialakentässä, tarkempaa analyysia Oulun seudun tai yleisimmin Pohjois-Pohjanmaan TKI-toiminnan profiilista ei ole aikaisemmin tehty. Käynnissä olevassa tutkimuksessa selvitetään sitä, miten Pohjois-Pohjanmaa profiloituu TKI-toiminnan osalta mm. seutukunnittain, toimialoittain ja yritysten koon mukaan.

Yhtenä keskeisenä kysymyksenä on tutkia sitä, leviävätkö maakuntakeskuksiin keskittyvien TKI-panostusten hyödyt laajemmin maakuntaan vai skaalautuvatko hyödyt ennemmin kansallisiin tai globaaleihin verkostoihin. Edellä mainittuihin kysymyksiin liittyy oleellisesti myös se, miten yritykset ylipäätänsä ymmärtävät TKI-investoinnit ja niiden merkityksen osana omaa yritystoimintaa – ja onko tässä toimialakohtaisia tai alueellisia eroja. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, eroaako Pohjois-Pohjanmaa profiililtaan tärkeimmistä vertailumaakunnista kuten Pirkanmaasta ja Varsinais-Suomesta.

Tutkimushankkeessa hyödynnetään erilaisia aineistoja, kuten Tilastokeskuksen TKI-tilastoaineistoja, kyselytutkimusta ja syventäviä haastatteluja. Internet-pohjainen kyselytutkimus toteutetaan loppusyksystä 2022 Pohjois-Pohjanmaalla toimiville yrityksille. Tästä tullaan tiedottamaan alueen yrittäjiä tarkemmin syksyn edetessä. Keväällä 2023 toteutetaan puolestaan syventäviä haastatteluja valikoiduissa TKI-intensiivisissä yrityksissä.

Hankkeen tuloksista tullaan tiedottamaan projektin edetessä eri medioiden kautta, ja tutkimusryhmä toivookin aktiivista keskustelua ja vuorovaikutusta yrityskentän ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa koko hankkeen ajan.

Viimeksi päivitetty: 26.8.2022