Uuden keskustakampuksen ideointi innosti yli 800 verkkodialogiin: eniten sytyttää yhteisöllisyys

Keskustakampuksen suunnittelua tehdään Oulun yliopistossa alusta asti osallistaen eri sidosryhmiä ja kuunnellen heidän toiveitaan. Opiskelijoiden ja henkilöstön verkkodialogiin saatiin yli 800 osallistumista kesä- ja syyskuun välisen aikana. Dialogi tärkeimpien sidosryhmien kesken tuotti lähes 2000 ideaa parhaan mahdollisen keskustakampuksen suunnittelun tueksi.

Osallistujat näkevät tulevaisuuden yliopiston ennen kaikkea yhteistyöhön nojaavana ja yhteisöllisenä yhteisönä. Keskustakampus palvelee tätä ajatusta monella tavalla tulevaisuudessa.

Avoimessa ideoinnissa yleisimmin nousevia teemoja olivat monipuoliset muunneltavat tilat erilaisille toimijoille yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, kestävän kehityksen mukaiset materiaalivalinnat ja toimintatavat, suuren yleisön tutustuttaminen tieteeseen, moderni teknologia, houkutteleva arkkitehtuuri ja design, keskustakampus koko kaupungin olohuoneena sekä kaikkien toimijoiden osallistaminen.

Valtaosa keskustelusta keskittyi Oulun keskustakampuksen mahdollisuuksiin, käytännön ratkaisuihin sekä rakennukseen ja toimintatapoihin liittyviin toiveisiin. Varsinaisen ideoinnin sivutuotteena syntyi myös paljon ideoita ja toiveita asioista, joita yliopiston tulisi pitää arvossa ja edistää toiminnassaan. Osallistujat saivat myös antaa vapaata palautetta ja ideoita valmistelutyön tuleviin vaiheisiin.

Osa kommentoinnista oli sävyltään negatiivista tai epäilevää. Vastaajien ilmaisemat huolet liittyivät esimerkiksi rauhattomuuden lisääntymiseen, tilojen pienentymiseen tai haasteisiin, joita he ennakoivat opiskelijoiden asumiselle ja liikkumiselle.

Digitaalista ja kasvokkaista halutaan yhdistää

Parhaimmillaan uuden kampuksen tilojen nähdään luovan entistä vahvempia verkostoja yliopiston ja kaupungin välille. Kotimaan yhteistyön ja yhteisöllisyyden kasvattamisen lisäksi keskustakampuksen uskotaan avaavan ovia myös kansainvälisten kontaktien lisääntymiselle.

Sen nähdään myös lisäävän monipuolisia digitaalisen ja kasvokkaisen kohtaamisen mahdollisuuksia. Keskustakampuksen tiloilta toivotaan entistä laajempia mahdollisuuksia digin ja kasvokkaisten tapaamisten yhdistämiseen, mistä on saatu jo esimakua koronaviruksen muuttaessa opetusta ja kohtaamisia. Tämä tarkoittaa entistä muunneltavampia tiloja, verkko-opetuksen välineistöä ja digikampuksen toimintojen kasvattamista.

Opiskelijoiden ja henkilöstön tarpeet suunnittelun tueksi

Opiskelijoiden ja henkilöstön ideoita kerättiin verkkotyökalulla kesä-syyskuun aikana. Tarkoitus oli kartoittaa opiskelijoiden ja henkilöstön tarpeita ja ajatuksia siitä, miten tiiviisti kaupungin elämään nivoutuvaa keskustakampusta voisi hyödyntää parhaalla tavalla.

Osallistujista noin puolet koostui opiskelijoista, neljännes yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöstä ja neljännes yliopiston tukipalveluiden henkilöstöstä.

Uuden kampuksen perustaminen on päätös, jonka vaikutukset tuntuvat seuraavien vuosikymmenten ajan. Suunnittelu- ja valmisteluvaihe halutaan tehdä huolella nykytilanne huomioiden ja samalla ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen katsoen. Tavoiteaikataulu on tällä hetkellä käynnistää toiminta uudella kampuksella vuonna 2027 tai 2028.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2021