Valtakunnallisen tehtävän ohjelmajohtajaksi Marko Matalamäki

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt ensimmäistä kertaa Suomessa mikroyrittäjyyden valtakunnallisesta tutkimus- ja koulutustehtävästaä ja siihen osoitetusta rahoituksesta, kun tehtävä annettiin Oulun yliopistolle sopimuskaudelle 2021-2024.

Valtakunnallisen tehtävän toteuttamisesta Oulun yliopistossa vastaa Kerttu Saalasti Instituutti. Ohjelmajohtajaksi on nimitetty Marko Matalamäki.

Ohjelmajohtaja ”yrittäjyyden pääkaupungista Seinäjoelta”

Mikroyrittäjyyden tutkimus- ja koulutuksen ohjelmajohtajaksi on nimitetty kauppatieteiden tohtori Marko Matalamäki. Hän siirtyy uuteen tehtävään Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Hänellä on vahva tutkimus- ja opetuskokemus liiketoiminnan eri osa-alueilta, yrittäjätausta palveluyrityksen toimitusjohtajana sekä kokemusta kansainvälisistä projektitehtävistä.

Tutkimus- ja koulutustoiminnan tueksi tullaan perustamaan valtakunnallinen vaikuttajaverkosto sekä kokoamaan mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin keskittyvä kansainvälinen tutkijayhteisö.

Suomessa toimii 340 485 mikroyritystä, jotka edustavat 94 % koko maan yrityskannasta.

- Mikroyrittäjyys voi kuulostaa terminä vieraalta. Kuitenkin useampi kuin yhdeksän kymmenestä yrityksestä on mikroyritys, eli alle kymmenen henkilön ja alle 2 miljoonan euron liikevaihdon yritys. Mikroyritykset työllistävät Suomessa neljänneksen koko maan yritysten työvoimasta. Niiden merkitys kansantaloudelle on aivan keskeinen ja niiden rooli kasvaa koko ajan, Marko Matalamäki sanoo.

Uusia yrityksiä tarvitaan

Teollisuuden ulkoistukset, mikroyritysten verkostoihin perustuvat prosessit ja yrittäjäasenteen korostuminen ovat kasvavia trendejä. Nuorten innostus yrittäjyyteen on myös suurta. Naapurimaihin verrattuna olemme kuitenkin yritysten perustamisaktiivisuudessa jäljessä.

Suomessa perustetaan 4,3 osakeyhtiömuotoista yritystä tuhatta työikäistä asukasta kohti, kun Ruotsissa vastaava luku on 7,2 ja Virossa 24,6.

- Nyt tarvitaan yrityten perustamista edistäviä toimia, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhos toteaa.

Tutkimus ja koulutus tukee kasvua ja elinvoimaa

Mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten mikroyritysten toimintaedellytyksiä, osaamista ja kasvua. Lisäksi kehitetään vientiä, joka on suomalaisissa mikroyrityksissä selvästi vähäisempää moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Tavoitteena on myös uusien yritysten perustamisaktiivisuuden lisääminen.

Kaksikymmentä vuotta toimineella instituutilla on mikroyrittäjyydestä 10 vuoden tutkimuskokemus ja se on laatuaan ainoa tutkimusyhteisö Suomessa sekä eurooppalaisella tasolla. Instituutin tutkimus kohdistuu erityisesti mikroyritysten kasvu-, kansainvälistymis- ja johtamismekanismeihin, mikroyritysten toimintaympäristöön ja yhteiskunnalliseen vaikutukseen.

Instituutissa tutkitaan ja kehitetään lisäksi mikroyrittäjyyttä tukevia tulevaisuuden tuotantoteknologioita sekä alueellisia kasvu- ja muutostekijöitä. Instituutti tuottaa tutkimukseen perustuvaa mikroyrittäjyyden valtakunnallista koulutusta käytännönläheisenä verkkokoulutuksena. Koulutusmuoto mahdollistaa yrittäjille jatkuvan oppimisen asuinpaikasta ja ajasta riippumatta.

Instituutilla on tällä hetkellä käynnissä mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita lähes kaikissa maakunnissa. Mukana on noin 500 kumppaniyritystä.

Viimeksi päivitetty: 1.9.2021