Valtioiden rajat ylittävät lastensuojelutilanteet vaativat erityisosaamista

Miten lapsen etu ja oikeudet toteutuvat valtioiden rajat ylittävissä lastensuojelutilanteissa? Käytännöt sota-alueilta tulevien lasten tukemiseksi ja akuutit ns. ylirajaiset lastensuojelutilanteet vaativat sosiaalityön erityisosaamista. Aihe on ajankohtainen muun muassa siksi, että Venäjän hyökkäyssodan seurauksena Suomeen saapuu ukrainalaislapsia ilman huoltajia. Kolmen yliopiston yhteishanke tuottaa uutta tietoa ja palvelupolkuja.

Valtioiden rajat ylittävistä eli ns. ylirajaisista lastensuojelutilanteista on vasta vähän tutkittua tietoa, ja niihin liittyvä oikeudellinen sääntely ja käytännön ohjeistus on puutteellista. Oulun yliopiston, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston Suojatie-hankkeessa on tavoitteena jalkauttaa tutkittua tietoa sosiaalityön käytäntöihin ja mallintaa uusia palvelupolkuja. Monitieteinen hanke on sosiaalityön, oikeustieteen ja sukupuolentutkimuksen yhteistyötä.

Hanke selvittää, millaisia ylirajaiset lastensuojelutapaukset ovat, miten ne tunnistetaan sosiaalityössä ja minkälaisia menettelyjä niihin liittyy. Lisäksi tutkijat tarkastelevat ylirajaiseen lastensuojeluun liittyviä poliittisia ja sosiaalisia haasteita ja sitä, miten viranomaiset ymmärtävät ylirajaisen lastensuojelun tilanteita erilaisia säännöksiä tulkitessaan ja soveltaessaan, miten lainsäädäntö kommunikoi kentän todellisuuden kanssa sekä millaisissa verkostoissa ylirajaisia lastensuojelutilanteita hoidetaan.

Ristiriitaiset ja päällekkäiset ohjeistukset voivat vaikeuttaa ulkomailla olevien lasten tilanteiden hahmottamista, ja rajat ylittävät kysymykset voivat olla myös poliittisesti ja oikeudellisesti erittäin monimutkaisia. ”Tutkimus tuottaa uutta tietoa lastensuojeluun liittyvistä sosiaalityön käytännöistä sekä muiden viranomaisten toiminnasta, kuten siitä, miten viranomaiset hallinnon eri tasoilla käsittelevät ylirajaisen lastensuojelun kysymyksiä”, hankkeen johtaja, dosentti Johanna Hiitola Oulun yliopistosta kertoo.

Tutkimustulokset on tarkoitus sisällyttää käytännön työhön hyvinvointialueiden lastensuojelun ammattilaisille suunnatun koulutuskokonaisuuden ja ylirajaisen lastensuojelun palvelupolun mallintamisen avulla. Palvelupolkumallia tarjotaan myös THL:n ylläpitämään Lastensuojelun käsikirjaan sekä poliisille.

”Tutkimuksemme tulee olemaan myös kansainvälisesti merkittävä uuden tutkimusalueen määrittelijä”, Hiitola sanoo.

Suojatie-hankkeen tavoitteena on tutkimusaineistojen tuottaminen yhteistyössä ylirajaisissa lastensuojelutilanteissa osallisina olevien perheiden, näitä tilanteita ratkovien ja lakia soveltavien viranomaisten sekä aiheiden piirissä työskentelevien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tieteelliset tulokset ovat hyödynnettävissä käytännön työssä, sosiaalityön perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä monialaisen yhteistyön opetuksessa ja kehittämisessä.

Suojatie-tutkimus on Oulun yliopiston, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteishanke, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Helsingin yliopiston osahanketta johtaa apulaisprofessori Maija Jäppinen ja Itä-Suomen osahanketta oikeustieteen tohtori Sanna Mustasaari. Kaksivuotinen hanke alkoi joulukuussa 2022. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä pohjoismaisen Transnational Childhoods, Transnational Rights? Nordic Responses to Global Challenges in the Field of Child Protection -verkoston kanssa.

Viimeksi päivitetty: 18.1.2023