Yhteisöllinen harrastaminen nuoruudessa tukee psyykkistä oireilua kokeneiden nuorten mielenterveyttä vielä aikuisena

Sosiaalisiin vapaa-ajan harrastuksiin liittyvä yhteisöllisyys näyttäisi olevan merkittävä ennaltaehkäisevä tekijä psyykkisten oireiden kehittymisessä psykiatrisiksi häiriöiksi. Yhteisöllisen harrastamisen vaikutuksia myöhempään mielenterveyteen selvitettiin laajassa kohorttiaineistossa Oulun yliopiston uudessa tutkimuksessa. Tavoitteena oli saada lisää tietoa harrastamisen vaikutuksista psyykkistä oireilua, kuten masennusta tai ahdistuneisuutta, kokeneiden nuorten myöhempään mielenterveyteen.

Tutkimus perustuu Pohjois-Suomessa vuonna 1986 syntyneiden kohorttiin (n = 6709). Harrastustoimintaa ja koettua psyykkistä oireilua selvitettiin tutkittavien ollessa 15–16-vuotiaita. Tutkittavia seurattiin aina varhaiseen aikuisikään saakka. Seurannan päättyessä he olivat 33-vuotiaita. Psykiatriseen sairastavuuteen liittyvät tiedot ja diagnoosit kerättiin kattavista kansallisista rekistereistä.

Tutkimuksen mukaan nuorten kokema psyykkinen oireilu ja alhainen sosiaalinen vapaa-ajan aktiivisuus olivat yhteydessä runsaampaan psykiatristen häiriöiden esiintymiseen varhaisaikuisuudessa. Vastaavasti vapaa-ajallaan harrastuksissaan sosiaalisesti aktiivisilla nuorilla oli myöhemmin vähemmän psykiatrista sairastavuutta, huolimatta nuoruudessa esiintyneistä ahdistuneisuusoireista.

”Merkittävä osa nuorten päivittäisistä rutiineista liittyy vapaa-aikaan. Jo aiempien tutkimusten perusteella tiedämme, että ohjattuun toimintaan osallistumisella on myönteisiä vaikutuksia nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. Olemme myös aiemmin osoittaneet, että sosiaalisesti aktiivinen vapaa-aika nuoruudessa on yhteydessä pienempään psykiatristen häiriöiden ilmaantuvuuteen myöhemmin”, väitöskirjatutkija Johanna Timonen kertoo.

Nyt saadut tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että vapaa-ajan harrastuneisuus voi osaltaan selittää nuoruusiän psyykkisten oireiden ja varhaisaikuisuuden psykiatristen häiriöiden välistä yhteyttä.

”Yhteisön tarjoamalla sosiaalisella tuella näyttää olevan tärkeä ennaltaehkäisevä rooli psyykkisten oireiden kehittymisessä psykiatrisiksi häiriöiksi”, Timonen sanoo. ”Tutkimustulostemme perusteella koulujen ja muiden yhteisöjen kannattaa vahvasti jatkaa yhteisöllisten vapaa-ajan aktiviteettien kehittämistä ja tarjoamista tasapuolisesti kaikille lapsille ja nuorille.”

Tutkimusta on tukenut Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla) sekä Oululainen Stiftelsen Alma och K. A. Snellman Säätiö. Tutkimus on saanut myös Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimusneuvoston rahoitusta.

Tutkimus on julkaistu European Child & Adolescent Psychiatry -lehdessä: Johanna, T., Mika, N., Helinä, H. et al. Social leisure time activities as a mediating link between self-reported psychological symptoms in adolescence and psychiatric morbidity by young adulthood: the Northern Finland 1986 Birth Cohort study. Eur Child Adolesc Psychiatry (2022). https://doi.org/10.1007/s00787-022-02107-2

Viimeksi päivitetty: 14.2.2023