Yliopiston hallitus hyväksyi välitilinpäätöksen ja käsitteli toiminta- ja talouskehystä

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 20.10.2022 hyväksynyt yliopiston välitilinpäätöksen 2/2022 tammi-elokuulta.

Yliopiston tammi-elokuun 2022 operatiivinen kirjanpidon tulos on –6,2 miljoonaa euroa tappiollinen ja oikaistu operatiivinen tulos 0,7 miljoonaa euroa voitollinen. Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos on –22,6 miljoonaa euroa ja kokonaistulos –21,1 miljoonaa euroa tappiollinen, kun huomioidaan varainhankinnan tuloksen rahastointi sidottuun rahastoon.

Koko vuoden 2022 ennustettu operatiivinen kirjanpidon tulos on –11,3 miljoonaa euroa ja oikaistu operatiivinen tulos on –1,1 miljoonaa euroa tappiollinen (oikaisuerät ovat sijoitustoiminnan tuotot, varainhankinnan käyttö sekä SYK-osingot) huomioiden ennusteessa mukana olevat taseen käyttöä ja sijoitustoiminnan tuottojen käyttöä koskevat päätökset.

Yliopiston taseasema on vakaa ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä, mutta se on heikentynyt vuoden aikana, johtuen tappiollisesta tuloksesta. Taseen loppusumma elokuun lopussa oli 321,6 miljoonaa euroa (346,3 / 31.12.2021), josta sijoitusten osuus on 259,3 miljoonaa euroa (286,6) eli 81 %.

Yliopiston hallituksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti tulosyksiköt raportoivat sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta välitilinpäätösten sekä vuositilinpäätöksen yhteydessä. Välitilinpäätökset laaditaan huhtikuun ja elokuun lopussa.

Hallitus käsitteli myös talous- ja toimintasuunnitelmaa, jota viedään yliopistossa eteenpäin.

Alustava rahoituslaskelma on kehyspäätöksen mukainen ja sisältää yliopistojen ilmoittamat alv-tarkennukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön antaman ennakkotiedon perusteella Oulun yliopiston kokonaisrahoitus kasvaa tämän hetken arvion mukaan noin 5,9 miljoonaa euroa vuodelle 2023 verrattuna vuoteen 2022. Lopulliset summat täsmentyvät, kun opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadaan valmiit laskelmat. Yliopiston kustannustasoa vuodesta 2022 vuoteen 2023 nostavia eriä ovat muun muassa palkat, vuokrat, ostopalveluiden hinnat sekä sähkön hinta.

Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on hallituksen hyväksymä strategia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston välisessä sopimuksessa yliopistolle on asetettu yhteiset ja yliopistokohtaiset tavoitteet sekä valtion rahoituksen taso.

Viimeksi päivitetty: 20.10.2022