Yliopiston hallitus nimitti dekaaneja, päätti harjoittelukoulun uudisrakennuksen hankesuunnittelun aloittamisesta ja hyväksyi välitilinpäätöksen

Oulun yliopiston hallitus valitsi kokouksessaan 13.6.2024 teknillisen tiedekunnan dekaaniksi professori Antti Niemen. Ennen valintapäätöstä hallitus haastatteli Niemeä ja professori Jukka Kömiä, joita valmisteluryhmä piti hakijoista parhaiten tehtävälle asetetut kriteerit täyttävinä.

Haastattelujen ja käydyn keskustelun jälkeen valinta tehtiin tasavertaisten hakijoiden välillä. Antti Niemi on työskennellyt teknillisen tiedekunnan väliaikaisena dekaanina maaliskuusta 2024 ja sitä ennen koulutusdekaanina tammikuusta 2022. Haku teknillisen tiedekunnan koulutusdekaanin tehtävä avataan elokuussa.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimusdekaaniksi valittiin 1.8.2024 alkaen professori Katariina Holma. Varalle hallitus valitsi professori Hanni Muukkonen-van der Meerin.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutusdekaaniksi valittiin 1.8.2024 alkaen filosofian tohtori, dosentti Kaija Autio.

Harjoittelukoulun uudisrakennuksen hankesuunnittelu aloitetaan

Hallitus hyväksyi Oulun yliopiston harjoittelukoulun uudisrakennusta koskevan hankesuunnittelun aloittamisen ja valtuutti rehtorin allekirjoittamaan hankesuunnittelua koskevan sopimuksen SYKin ja Oulun yliopiston välillä. Hankesuunnittelun aikana ratkaistaan uudisrakennuksen sijoittuminen Linnanmaalla sekä laaditaan tarkempi kustannus- ja vuokra-arvio.

Lisäksi hallitus kuuli tilannekatsauksen Kontinkankaan yhteisestä tilasuunnittelusta. Yliopisto tekee parhaillaan yhdessä Pohteen ja Oamkin kanssa esiselvitystä Kontinkankaan alueen tilojen kehittämisestä ja mahdollisesta uudisrakentamisesta siten, että osa tiloista ja toiminnoista ovat yhteisiä tai yhteiskäyttöisiä. Esiselvitys valmistuu elokuussa 2024. Yliopiston valmistelun pohjana on maaliskuussa 2024 valmistunut yliopiston ja SYKin yhteinen Kontinkankaan tilaohjelma, jonka laatimiseen ovat osallistuneet kampuksen yliopiston toimijat ja opiskelijat.

Hallitus hyväksyi välitilinpäätöksen ja katselmoi pitkän tähtäimen talous- ja toimintasuunnitelmaa

Hallitus hyväksyi Oulun yliopiston välintilinpäätöksen 1/2024. Yliopiston tammi–huhtikuun 2024 operatiivinen tulos oli 0,7 miljoonaa euroa tappiollinen ja oikaistu operatiivinen tulos on 2,4 miljoonaa euroa voitollinen. Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos oli 7,7 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 7,5 miljoonaa euroa.

Koko vuoden 2024 ennustettu operatiivinen tulos on 9,7 miljoonaa euroa tappiollinen ja oikaistu operatiivinen tulos 0,3 miljoonaa euroa voitollinen huomioiden ennusteessa mukana olevat taseen käyttöä ja sijoitustoiminnan tuottojen käyttöä koskevat päätökset.

Hallitus katselmoi yliopiston pitkän tähtäimen talous- ja toimintasuunnitelman (PTS), joka on tehty viideksi vuodeksi eteenpäin. Vuonna 2024 PTS:n kautta lasketaan myös tuloslaskelma yliopistotasolla ja tiedekuntatasoilla seuraaville viidelle vuodelle. Laskelman avulla halutaan ymmärtää operatiivisen tuloksen kehitystä tulevina vuosina. PTS:n merkittävin haaste on yliopiston operatiivisen toiminnan alijäämä, joka on vuositasolla tällä hetkellä ilman tukitoimia 15 miljoonaa euroa.

Lisäksi hallitus

  • kuuli huhtikuussa nimitetyn hallituksen talousvaliokunnan raportin työstään. Määräaikaisen talousvaliokunnan tehtävänä on pohjustaa hallituksen käsiteltäväksi tulevia talousasioita.
  • vastaanotti sisäisen tarkastuksen raportin yliopiston kiusaamisen ja häirinnän tapausten käsittelystä
  • sai tiedoksi katsauksen strategian toimeenpanon suunnittelun etenemisestä. Hallitus käsittelee strategian toimeenpanon suunnittelun etenemistä ja seurantamittareita syksyllä 2024.
Viimeksi päivitetty: 14.6.2024