Yrittäjänä omistajanvaihdoksen jälkeen – raportti avaa, kuinka omistajanvaihdos onnistuu

Omistajanvaihdos vaatii selkeän prosessin onnistuakseen sekä ostajan että myyjän kannalta. Pohjois-Pohjanmaan yrityskauppakulttuurin kehittämiseen tähdänneessä OVI – Omistajanvaihdos Ilolla -hankkeessa selvitettiin, miten omistajanvaihdoksen myötä yrittäjäksi tullut on päässyt sisään yrityksen toimintaan ja miten yritys on kehittynyt omistajanvaihdoksen jälkeen. Tiedon välittyminen ja siirtyminen ostajalta myyjälle sekä riittävä neuvonta koettiin keskeisinä tekijöinä omistajanvaihdoksen onnistumiseksi.
iäkäs nainen kättelee nuorehkoa miestä, iäkäs mies katsoo

Yrittäjien kokemuksiin pureuduttiin haastattelemalla neljää yrittäjää, jotka olivat tulleet yrittäjiksi ostamalla yrityksen. Ostajayrittäjät kokivat omistajanvaihdoksen sujuneen hyvin, vaikkakin erilaisten epävarmuustekijöiden takia prosessi koettiin välillä henkisesti raskaaksi. Jokaisella haastateltavalla oli haave yrittäjyydestä ja yrityksen ostamista pidettiin turvallisena tapana ryhtyä yrittäjäksi, kun toimivalla yrityksellä on olemassa tuote ja asiakaskunta eikä näitä tarvitse rakentaa nollasta. Jokaisella haastateltavalla yrittäjyyden alkutaivalta varjosti pandemia.

Yrityksen haltuunotossa keskeinen teema oli tiedon välittyminen ja siirtyminen myyjältä ostajalle sekä henkinen ja sosiaalinen tuki, jota uudet yrittäjät saivat erityisesti lähipiiriltään. Työn ulkopuolelta saadut voimavarat, kuten harrastukset ja vapaa-aika, koettiin tärkeiksi. Haltuunottovaiheessa myyjäyrittäjällä oli suuri rooli ostajan perehdyttämisessä. Silti jokainen yrittäjä koki epävarmuutta ja jopa epäuskoa omaan pärjäämiseensä, kun asioita piti alkaa hoitamaan itsenäisesti. Pandemia ja sen tuomat haasteet lisäsivät epävarmuutta, mutta lopulta kaikki kääntyi hyvin.

Onko kasvu yrittäjille tärkeää?

Työ- ja elinkeinoministeriö on maininnut omistajanvaihdosten tukemisen yhdeksi tavaksi synnyttää kasvuyrityksiä. Omistajanvaihdoksilla turvataan yrityksen jatkuvuus ja työpaikkojen säilyminen, mutta yritysneuvonnassa ja yritysten tukemisessa voisi olla hyödyllistä keskustella yrittäjän kanssa myös yrityksen proaktiivisesta kehittämisestä ja kasvusuunnitelmasta.

Selvityksen perusteella uudet yrittäjät halusivat kehittää yritystä “oman näköiseksi” eikä heillä varsinaisesti ollut tavoitteena kasvattaa yritystä ainakaan merkittävästi. Yksi yritys neljästä oli kasvanut merkittävästi, mutta yrittäjän kertoman mukaan “se oli vain tapahtunut”. Yrityksen jatkuvuuden ja omistajanvaihdosten tukemisen vuoksi olisi aiheellista ottaa myös exit-suunnitelma esille uuden yrittäjän neuvonnassa. Yrityksen koko elinkaarta kannattaa suunnitella.

Neuvontaa tarvitaan

Haastateltujen yrittäjien mielestä heidän saamansa matalan kynnyksen neuvonta oli laadultaan hyvää ja asianmukaista. Tästä huolimatta he joutuivat etsimään paljon tietoa ja selvittämään asioita itse. Epävarmuus koettiin raskaaksi, kun omistajanvaihdoksen toteutuminen ei vielä neuvotteluiden aikana ollut täysin varmaa ja tilanteet olivat uusia. Asiantuntijoiden ja palveluntarjoajien aikatauluista johtuva odottaminen koettiin raskaaksi. Ostaja saattaa kokea, että tulevaisuus on toisten käsissä ja luottamuksen rakentaminen on hidasta. Neuvotteluiden edetessä esimerkiksi rahoitukseen ja muihin käytännön seikkoihin liittyvät epävarmuudet aiheuttivat psyykkistä kuormitusta.

Yrityskauppa on ostajalla ja myyjälle henkisesti raskas prosessi, johon liittyy monenlaisia tunteita ja kokemuksia. Salassapitosopimuksen takia osapuolilla ei ole mahdollisuutta puhua tilanteesta ja jakaa tuntemuksiaan muille kuin lähimmille ihmisille. Usein yrittäjäksi ryhtyminen ja yrityksen ostaminen on ainutkertainen merkittävä tapahtuma koko elämässä.Yritysneuvojat ja OV-asiantuntijat kohtaavat jopa kymmeniä asiakkaita vuodessa ja käytännön työ hoituu rutiininomaisesti. Asiakkaalla ja neuvojalla on siis hyvin erilaiset lähtökohdat kohtaamiselle ja prosessille, kun neuvoja ”hoitaa vain työnsä” ja asiakas ”hoitaa elämänsä käännekohtaa”. Neuvojien on hyvä ottaa huomioon, että tilanne on asiakkaalle uusi, kuormittava ja haastava.

OVI-hanke toteutettiin 1.4.2021-31.12.2022. Hankkeen päätoteuttajana oli Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, osatoteuttajana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja rahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan liitto, alueen kunnat ja Euroopan aluekehitysrahasto.Raportti:

Laura Veikkola, Paula Pihlajamaa & Kai Hänninen: Yrittäjänä omistajanvaihdoksen jälkeen – Yrityskauppakulttuurin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalle (OVI-Omistajanvaihdos ilolla) -hankkeen selvitys ostajayrittäjien kokemuksista yrityksen haltuunotosta ja kehittämisestä. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja 5/2022.Webinaari:

Omistajanvaihdoksista pidetään MY Studio -webinaari "Kahden kauppaa - yrityksen omistajanvaihdoksesta uusi tulevaisuus?" perjantaina 17.3. klo 8.15-9.00.Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua. Teams-linkki löytyy ilmoituksesta:

https://www.oulu.fi/fi/tapahtumat/my-studio-webinaari-kahden-kauppaa-yrityksen-omistajanvaihdoksesta-uusi-tulevaisuus

Viimeksi päivitetty: 1.3.2023