Aikuisväestön hyvinvointiin liittyvät huolet ja hyvinvoinnin heikentäjät

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, Leena Palotie -sali (101A), Aapistie 5A

Väitöksen aihe

Aikuisväestön hyvinvointiin liittyvät huolet ja hyvinvoinnin heikentäjät

Väittelijä

Yhteiskuntatieteiden maisteri Marika Kunnari

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö / Hoitotiede

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Taloudellinen tilanne ja fyysinen terveys yleisiä hyvinvoinnin heikentäjiä aikuisväestön keskuudessa

Aikuisväestön hyvinvointiin liittyvät huolet ja hyvinvoinnin heikentäjät –tutkimuksessa havaittiin, että mitä nuoremmista aikuisista oli kyse, sitä moninaisempia olivat huolenaiheet. Taloudellinen tilanne koettiin aikuisväestön keskuudessa yleisimmin hyvinvointia heikentävänä tekijänä. Myös fyysinen terveys, työ, elintavat sekä yhteiskunta koettiin yleisesti tällaisiksi tekijöiksi. Hyvinvoinnin heikkenemiskokemukset liittyivät erityisesti naissukupuoleen, matalaan koulutustasoon, ilman parisuhdetta asumiseen, alhaiseen tulotasoon sekä työikäisillä työelämän ulkopuolella olemiseen. Taloudellisen tilanteen ja fyysisen terveyden heikoksi kokeminen oli lisäksi yleisesti yhteydessä hyvinvoinnin muiden osa-alueiden heikoksi kokemiseen.

Tutkimuksessa keskityttiin siihen, mihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota yli 18-vuotiaiden aikuisten hyvinvoinnin edistämistyössä. Terveyttä ja hyvinvointia heikentävien tekijöiden ennaltaehkäisy on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavampaa kuin todettujen hyvinvointiongelmien hoitaminen. Tutkimuksessa kuvataan millaisia huolia eri-ikäisten aikuisten keskuudessa koetaan, mitkä hyvinvoinnin osa-alueet koetaan yleisimmin hyvinvointia heikentävinä tekijöinä, ketkä kokevat yleisimmin hyvinvointinsa heikkenemistä sekä millainen suhde hyvinvoinnin eri osa-alueilla on toisiinsa.

Viimeisten vuosikymmenten aikana ihmisten hyvinvoinnin tekijöissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi ihmisten fyysisen terveyden kohentuminen sekä varallisuuden ja osaamisen lisääntyminen. Muutosta edustavat myös yhteisöllisyyden heikentyminen, jatkuva kiire sekä erilaiset työelämän epävarmuustekijät. Myös ihmisryhmien keskinäiset hyvinvointierot ovat osoittautuneet laajoiksi. Erityisesti väestön keskinäiset erot edellyttävät hyvinvointikokemuksiin kohdistuvaa tutkimusta oikein suunnatun päätöksenteon sekä terveys- ja hyvinvointipalveluiden suunnittelun mahdollistamiseksi. Aikuisväestön hyvinvointiin liittyvät huolet ja hyvinvoinnin heikentäjät -tutkimuksella vastataan tähän tarpeeseen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024