Älytilojen semanttinen visualisointi - materiaalisen ja digitaalisen maailman yhdistäminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Wetteri-sali (IT115)

Väitöksen aihe

Älytilojen semanttinen visualisointi - materiaalisen ja digitaalisen maailman yhdistäminen

Väittelijä

Filosofian maisteri Ilkka Niskanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Do van Thanh, Norwegian University of Science and Technology, Norja

Kustos

Professori Petri Pulli, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Visuaaliset tietomallit älytilojen monialaisen kehityksen ja hallinnan tukena

Viimeaikainen kehitys, jossa rakennettu ympäristö kykenee yhä tehokkaammin tarkkailemaan ympäristössään tapahtuvia muutoksia ja reagoimaan niihin tarkoituksenmukaisilla tavoilla, on johtanut älytila-käsitteen syntyyn. Älytila voidaan nähdä fyysisenä tilana, jossa älykkäät esineet havainnoivat ympäristöä ja sopeuttavat toimintaansa ympäristöstä kerätyn tiedon mukaisesti. Älytilojen kokonaisvaltainen kehitys ja hallinta edellyttävät paitsi rakennuksen elinkaaren ja fyysisten rakenteiden huomioimista myös laitteiden, palveluiden ja sidosryhmien välisen yhteistyön ja riippuvuussuhteiden ymmärrystä.

Älytilojen monimuotoisen toimintaympäristön johdosta niiden elinkaaren tehokas hallinta vaatii usein monialaisten ja maantieteellisesti hajautettujen asiantuntijaryhmien mukanaoloa. Vaikka monialaisten ja hajautettujen työryhmien käyttö yleensä edesauttaa luovuutta ja parantaa innovointikyvyn tasoa, asettavat erilaisuustekijät toisaalta usein haasteita yhteistyön kokonaistehokkuudelle.

Väitöskirjassa on kehitetty ohjelmistosovelluksia älytilojen kehityksen ja hallinnan tukemiseksi. Sovellukset pyrkivät tukemaan monialaista ja maantieteellisesti hajautunutta yhteistyötä parantamalla älytilojen kehitykseen ja hallintaan osallistuvien sidosryhmien välistä ymmärrystä ja kommunikointia. Väitöskirjan tulosten mukaan yhdistämällä älytiloja kuvaavat havainnolliset visuaaliset esitykset formaaleihin malleihin, älytilan kehitykseen ja hallintaan liittyvät prosessit voidaan tehdä ymmärrettävämmäksi ja näin pienentää eri sidosryhmien välisiä tietämyseroja.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024