Arkkitehtoninen laatu ja asuntojen hinnat. Empiirinen tutkimus Helsingin kantakaupungin alueelta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta, Apajan sali, Aleksanterinkatu 4-6

Väitöksen aihe

Arkkitehtoninen laatu ja asuntojen hinnat. Empiirinen tutkimus Helsingin kantakaupungin alueelta

Väittelijä

Arkkitehti Janne Pihlajaniemi

Oppiaine

Arkkitehtuuri

Vastaväittäjä

Professori Matti Rautiola, Rakennustietosäätiö

Toinen vastaväittäjä

Professori Marko Terviö, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Rainer Mahlamäki, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Arkkitehtoninen laatu näkyy asuntojen hinnoissa

Tässä väitöstutkimuksessa havaitaan arkkitehtonisella laadulla olevan yhteys asuntojen hintoihin. Arkkitehtoninen laatu määriteltiin tutkimuksessa arkkitehtuurin alan ammattilaisten käsityksenä siitä, mikä on hyvää arkkitehtuuria. Kerrostaloasunnoista maksettuja myyntihintoja tutkimalla selvitettiin, miten hyvin tämä vastaa kuluttajien arvostusta ja halua maksaa siitä korkeampaa hintaa. Analyysimenetelmänä käytettiin taloustieteissä asuntojen hintojen tutkimisessa yleisesti käytettyä tilastomatemaattista menetelmää, jonka avulla muut asuntojen hintoihin yleisesti vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi sijainti ja asunnon kunto, pystyttiin kontrolloimaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin Helsingin eteläisen kantakaupungin alueen rakennuksia sekä niissä tehtyjä asuntokauppoja vuosina 1980–2008. Tätä tutkimusta varten selvitettiin rakennusten suunnittelijat ja heidän koulutuksensa. Lisäksi kerättiin tilastotietoja, joiden avulla mitattiin suunnittelijoiden kokemusta ja ansioituneisuutta. Myös rakennusten arkkitehtoninen tyyli luokiteltiin, jotta sen yhteyttä asuntojen hintoihin voitiin tarkastella. Asuinrakennuksen omien laatuominaisuuksien lisäksi tutkittiin, löytyykö asunnosta mahdollisesti avautuvalle arkkitehtoniselle näkymälle asuntojen hinnoissa havaittava yhteys.

Sekä rakennussuunnittelijan koulutuksen, että joidenkin suunnittelijan kokemukseen ja ansioituneisuuteen liitettyjen muuttujien havaitaan tutkimuksessa olevan asuntojen hintaa nostavia tekijöitä. Arkkitehtien suunnittelemissa rakennuksissa sijaitsevat asunnot ovat arvostetumpia, eli ne saavat hintapreemion, verrattuna muulla koulutustaustalla suunnitelluissa rakennuksissa sijaitseviin asuntoihin. Myös rakennuksen arkkitehtoninen tyyli ja arkkitehtoninen arvostus ovat selkeästi yhteydessä asuntojen hintoihin. Tyylisuunnista arvostetuin Helsingin kantakaupungin alueella on tämän tutkimuksen perusteella jugend-tyyli. Niin ikään arkkitehtoniselle näkymälle löydetään tutkimuksessa selkeä yhteys asuntojen hintoihin. Tämä vahvistaa aiempia tutkimustuloksia siitä, että rakennusten arkkitehtonisella laadulla on myös niiden ympäristöön kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024