Biodiversiteetin vaihtelu pohjoisissa virtaavissa vesissä: näkökulmia laji-, lajiominaisuus- ja fylogeniaperusteisista tutkimuksista

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L10

Väitöksen aihe

Biodiversiteetin vaihtelu pohjoisissa virtaavissa vesissä: näkökulmia laji-, lajiominaisuus- ja fylogeniaperusteisista tutkimuksista

Väittelijä

Master of Science Mariana Perez Rocha

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Maantieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Luonnonmaantiede

Vastaväittäjä

Tohtori Nikolai Friberg, Norwegian Institute for Water Research

Kustos

Professori Jan Hjort, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Paikalliset ympäristömuuttujat määrittävät pohjoisten purojen biodiversiteettiä

Väitöstyössä tutkittiin laaja-alaisia biologisen monimuotoisuuden vaihteluita pohjoisissa virtaavissa vesissä huomioimalla lajit, lajiominaisuudet ja fylogenian.

Ekologit ja eliömaantieteilijät ovat viime aikoina todenneet, että biologisen monimuotoisuuden ilmiöitä on tutkittava useiden mittareiden ja lähestymistapojen avulla. Lajeihin perustuva lähestymistapa on eniten käytetty ja sillä tarkastellaan, kuinka lajistollinen monimuotoisuus vaihtelee suhteessa maantieteelliseen sijaintiin ja ympäristön ominaisuuksiin. Tämä lähestymistapa kuitenkin jättää huomiotta lajien erilaiset evolutiiviset historiat ja ekologiset roolit ekosysteemeissä.

Biologisen monimuotoisuuden vaihtelun on osoitettu liittyvän virtaavien vesien paikallisiin ympäristön piirteisiin, valuma-alueiden ominaisuuksiin ja alueellisiin muuttujiin. Vielä ei kuitenkaan riittävästi tunneta, miten nämä eri muuttujaryhmät vaikuttavat biologisen monimuotoisuuden eri osiin (ts. lajit, lajiominaisuudet ja fylogenia) virtavesiekosysteemeissä. Väitöstyön tavoitteena oli tutkia laaja-alaisia biologisen monimuotoisuuden vaihteluita pohjoisissa virtaavissa vesissä huomioimalla lajit, lajiominaisuudet ja fylogenian.

Tulokset osoittivat selvästi, että paikalliset ympäristömuuttujat ja näytepisteen alueellinen sijainti ovat tärkeitä selitettäessä biologisen monimuotoisuuden vaihtelua virtavesiekosysteemeissä. Valuma-alueen ominaisuudet ja ilmastotekijät eivät vaikuttaneet yhtä tärkeiltä. Lisäksi tulokset osoittivat, että lajiominaisuuksiin ja fylogeniapohjaisiin monimuotoisuuden vaihteluihin vaikuttavat eri tekijät verrattuna lajistolliseen vaihteluun.

Väitöstutkimuksen perusteella paikallisten ja laaja-alaisten tekijöiden ymmärtäminen on välttämätöntä biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemiprosesseihin vaikuttavien tekijöiden arvioinnissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024