Elektrokoagulaatio vesienkäsittelyssä: Jatkuvatoimisen ja panosprosessin vertailu ja sakan hyötykäyttö

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto

Väitöksen aihe

Elektrokoagulaatio vesienkäsittelyssä: Jatkuvatoimisen ja panosprosessin vertailu ja sakan hyötykäyttö

Väittelijä

diplomi-insinööri Kyösti Rajaniemi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Kestävän kemian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Kestävä kemia

Vastaväittäjä

Professori Antti Häkkinen, LUT-yliopisto

Kustos

Dosentti Sari Tuomikoski, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Sähkökemiallinen vesienkäsittely ja käsittelyssä syntyvän sakan hyödyntäminen

Väitöstyössä tutkittiin uutta jatkuvatoimista elektrokoagulaatiolaitteistoa (EC) ja sitä verrattiin yleisesti käytössä olevaan panostoimiseen EC laitteistoon. Vertailua tehtiin erityypisilllä vesinäytteillä ja laittoistojen toimivuutta selvitettiin useiden muuttujien kuten mikrobien määrän, kiintoainespitoisuuden, sakan määrän ja laadun, ravinteiden poistamisen, energiatehokkuuden ja taloudellisuuden suhteen. Uusi jatkuvatoiminen EC-laitteisto on erittäin potentiaalinen vaihtoehto panosprosessilaitteistolle.

Väitöstyön toisena tutkimusaiheena oli EC-prosessissa myödostuvan sakan hyödyntäminen. Kirjallisuusselvityksellä kartoitettiin julkaistuja tutkimuksia EC-sakan hyödyntämiseen liittyviä tutkimuksia. Kokeellisesti tutkittiin ravinteiden talteenottoa saostamalla menestyksekkäästi struviittia EC-prosessissa. Struviitilla on hyötykäyttöpotentiaalia lannoitteena. Lisäksi tutkittiin EC-sakan hyödyntämistä vedenpuhdistusmateriaalina adsorbenttina ja katalyyttina. Korkeassa, 550 °C, lämpötilassa käsitellyn EC-sakan todettiin soveltuvan hyvin näihin käyttökohteisiin.

Väitöstyössä tutkittu jatkuvatoiminen EC-laitteisto osoittautui energia- ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi veden käsittelyssä, laitteiston tuottaman sakan määrä voidaan säätää huomattavasti paremmin kuin panosprosessissa sekä syntyvän sakan laatu mahdollistaa useita erilaisia uudelleen käyttömahdollisuuksia
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023