Erittäin hitaat vaihtelut yhdenaikaisessa EEG-TMK:ssa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 7

Väitöksen aihe

Erittäin hitaat vaihtelut yhdenaikaisessa EEG-TMK:ssa

Väittelijä

Filosofian maisteri Tuija Keinänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketieteellinen fysiikka/radiologia

Vastaväittäjä

Professori Sampsa Vanhatalo, Helsingin yliopisto

Kustos

Dosentti Vesa Kiviniemi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Aivojen sähköisen toiminnan ja aivoverenkierron signaalien välinen yhteys huojuu merkittävästi aivojen aktiivisuuden mukaan

Väitöstyössä tutkittiin lepotilassa aivojen sähköisen toiminnan ja aivoverenkierron hitaiden vaihteluiden yhteyttä toisiinsa. Aivojen lepotilan aktiivisuuden tiedetään aiheuttavan paikallisia veren happipitoisuuden vaihteluita, jotka kytkeytyvät ajallisesti toisiinsa muodostaen lepotilahermoverkkoja. Näitä voidaan kartoittaa toiminnallisella magneettikuvauksella.

Aivojen lepotilan aktiivisuuden tarkkaa yhteyttä aivojen hitaisiin sähköisiin signaaleihin ei tunneta. Tässä väitöstyössä tutkittiin yhdenaikaisesti elektroenkefalografialla mitatun aivojen sähköisen signaalin yhteyttä toiminnallisen magneettikuvauksen veren happipitoisuutta heijastavaan signaaliin. Tulosten vertailtavuuden parantamiseksi molempien signaalien analysoinnissa käytettiin itsenäisten komponenttien analyysiä erottelemaan mahdollisimman tarkoin aivotoiminnan signaalit kohinasta.

Aivojen sähköisen signaalin havaittiin korreloivan hitaisiin veren happipitoisuuden muutoksiin erityisesti lepotilahermoverkkojen alueilla. Pitkän ajan mittauksissa korrelaatio signaalien välillä ei ollut keskimäärin kovin vahva. Tarkempi tarkastelu ultra-nopealla magneettiresonanssienkefalografialla osoitti, että aivotoiminnan hetkellinen huojunta vaikuttaa merkittävästi paikallisen aivosähköisen toiminnan ja veren happipitoisuuden väliseen korrelaatioon. Hermoverkon aktivoituessa korrelaatio kasvaa ja deaktivoituessa tai muuttuessa laaja-alaiseksi se lähes häviää.

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että aivojen hitaan sähköisen toiminnan ja aivoverenkierron välinen yhteys vaihtelee hetkittäin huomattavasti, mikä tulisi ottaa huomioon jatkossa hermoverkkojen toimintaa paikannettaessa eri menetelmillä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024