Esseitä sijoittajansuojan ja rahoitusrakenteen vaikutuksista yrityksen päätöksentekoon ja suorituskykyyn

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Esseitä sijoittajansuojan ja rahoitusrakenteen vaikutuksista yrityksen päätöksentekoon ja suorituskykyyn

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Irene Tan

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Laskentatoimi

Oppiaine

Laskentatoimen yksikkö

Vastaväittäjä

Professori Timo Rothovius, Vaasan yliopisto

Kustos

Professori Juha-Pekka Kallunki, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Esseitä sijoittajansuojan ja rahoitusrakenteen vaikutuksista yrityksen päätöksentekoon ja suorituskykyyn

Väitöskirjassa havaittiin, että kassan marginaaliarvo kasvaa velkojan oikeuksien heikentyessä. Velkojan oikeuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä maan lakeja, jotka suojaavat velkojaa, esimerkiksi pankkeja, yrityksen konkurssin yhteydessä. Mahdollinen selitys tutkimustulokselle on velkojan oikeuksien rahoitusrajoitteita vähentävä vaikutus. Ulkopuolisen rahoituksen saatavuuden ollessa niukkaa ja kallista kassavarojen tärkeys korostuu, koska se mahdollistaa esimerkiksi investointien rahoittamisen pienemmällä määrällä ulkopuolista rahoitusta.

Tutkimus on ensimmäinen, joka tarkastelee velkojien oikeuksien vaikutusta kassan arvostukseen. Aikaisempi tutkimus on keskittynyt sijoittajansuojan vaikutuksiin lähinnä osakesijoittajien näkökulmasta. Tulosten mukaan velkojan oikeuksien vaikutus kassanarvoon on vähintään yhtä suuri kuin osakesijoittajansuojan vaikutus. Yritysjohdon tulisikin huomioida velkojan oikeudet kassavarojen hallinnassa, koska se on merkittävä yrityksen arvoon vaikuttava tekijä.

Investointien kannattavuus on tärkeä yrityksen fundamenttiarvoon vaikuttava tekijä. Väitöskirjassa havaittiin, että pankkikeskeisissä maissa suurten investointien pitkän aikavälin kannattavuus oli huomattavasti parempi kuin markkinakeskeisissä maissa silloin, kun yrityksen omistus oli hajaantunut. Hajaantuneen omistusrakenteen keskeinen ongelma on, että piensijoittajien on vaikea monitoroida ja kontrolloida yrityksen keskeisiä päätöksiä. Tämä johtuu koordinointiongelmasta, jossa yksittäisen sijoittajan ei ole kannattavaa monitoroida yrityksen johtoa, vaikka sijoittajat kollektiivisesti hyötyisivät monitoroinnista. Koordinointiongelma on puolestaan vähäisempi pankin tai muun suursijoittajan tapauksessa johtaen mahdollisesti parempaan investointien kannattavuuteen.

Väitöskirjassa havaittiin myös, että osakesijoittajan oikeudet kasvattavat suurten investointien todennäköisyyttä erityisesti pienissä yrityksissä. Velkojan oikeudet olivat yhteydessä investointien suurempaan todennäköisyyteen sekä pienissä että suurissa yrityksissä. Vilkkaammat investoinnit puolestaan tunnetusti edesauttavat talouskasvua ja työllisyyttä. Väitöskirjassa tarkasteltiin empiirisesti yrityksiä yli 40 maasta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024