Gerontologisen hoitotyön osaamisalueet ja valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden itsearvioitu gerontologisen hoitotyön osaaminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie-sali 101A (Aapistie 5A). Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/64507109928

Väitöksen aihe

Gerontologisen hoitotyön osaamisalueet ja valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden itsearvioitu gerontologisen hoitotyön osaaminen

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri, TtM Anniina Tohmola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Professori Hannele Turunen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Dosentti Satu Elo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaaminen on keskitasoa – opetuksessa riittää vielä kehitettävää

Ikääntyneiden hoitotyössä sairaanhoitajilta odotetaan monipuolista osaamista. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan ammattikorkeakouluissa tällä hetkellä opiskelevat sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat gerontologisen hoitotyön osaamisensa keskinkertaiseksi.

Terveystieteiden maisteri Anniina Tohmola selvitti väitöstyössään sitä, millaista gerontologisen eli ikääntyneen hoitotyön osaamista sairaanhoitajakoulutus tällä hetkellä tuottaa. Tutkimus keskittyi gerontologisen hoitotyön osaamisalueiden määrittelyyn ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaamisen selvittämiseen.

Väitöstutkimuksen mukaan gerontologisen hoitotyön neljä keskeistä osaamisaluetta ovat kliinisen hoitotyön osaaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen sekä eettinen osaaminen. Kaikissa osaamisalueissa on monipuolisia sisältöalueita ja ne kuvaavat sitä laajaa osaamisen kenttää, jolla ikääntyneitä hoitavat toimivat.

Väitöstutkimuksessaan Tohmola kehitti gerontologisen hoitotyön osaamista kuvaavan mittarin, GeroNursingComin, jonka avulla hän selvitti sairaanhoitajaopiskelijoiden gerontologisen hoitotyön osaamista yhdeksässä eri ammattikorkeakoulussa yhteensä 274 opiskelijalta.

Selvityksen mukaan sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat gerontologisen hoitotyön osaamisensa keskitasoiseksi. Aiemmasta sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta ja hoitotyön työkokemuksesta oli vastausten mukaan suurta hyötyä osaamisen kehittymisessä. Parasta osaaminen oli arvostavan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen osaamisalueella ja huonointa ikääntyneiden seksuaalisuuden tukemisen osaamisalueella.

Taustoiltaan erilaiset opiskelijat, kuten lähihoitajat, ylioppilaat tai alanvaihtajat, saavuttavat erilaisia oppimistuloksia, mikä tulisi väittelijän mukaan huomioida koulutuksen suunnittelussa.

”Ikääntyneiden hoitotyö on vaativaa ja osaamisen tulisi olla korkeatasoista. Vain hyvällä osaamisella kyetään vastaamaan ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn haasteisiin. Hyvästä osaamisesta on hyötyä myös työntekijälle, sillä se tekee hoitotyöstä mielenkiintoista ja antoisaa”, väittelijä toteaa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024