Hammaslääkäripelko: potilaan persoonallisuuspiirteet sekä
komorbiditeetti muihin psykiatrisiin häiriöihin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali 1, Pt1, Psykiatrian klinikka, Peltolantie 17

Väitöksen aihe

Hammaslääkäripelko: potilaan persoonallisuuspiirteet sekä
komorbiditeetti muihin psykiatrisiin häiriöihin

Väittelijä

Hammaslääketieteen lisensiaatti HLL Harri Halonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteen tutkimusyksikkö / psykiatrian tulosalue

Oppiaine

-

Vastaväittäjä

Professori Heikki Murtomaa, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Pirkko Riipinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Hammaslääkäripelkopotilaan psykologinen profiili sekä yhteys muihin psykiatrisiin häiriöihin.

Hammaslääkäripelkopotilailla esiintyy liitännäisoireina usein ahdistuneisuusoireita, depressiota sekä useita muita kansainvälisissä tautiluokituksissa kuvattuja oireita. Lisäksi jotkut persoonallisuuspiirteet liittyvät hammaslääkäripelkoon ja sen muuttumiseen ajan myötä. Voidaan olettaa, että hammaslääkäripelko on enemmän potilaskeskeistä kuin suoraa seurausta tehdyistä hammashoitotoimenpiteistä. Tutkimukset aiheesta ovat kuitenkin vielä melko harvinaisia.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää i) eroavatko hammaslääkäripelkopotilaiden persoonallisuuspiirteet ei-pelkäävien persoonallisuuspiirteistä ii) liittyykö hammaslääkäripelko yleiseen ahdistuneisuuteen sekä iii) liittyykö hammaslääkäripelko depressiivisiin oireisiin. Lisäksi tarkoituksena oli tehdä systemaattinen kirjallisuuskatsaus aiemmista tutkimuksista, joissa on selvitetty hammaslääkäripelon yhteyttä muihin em. tautiluokituksissa kuvattuihin psykiatrisiin oireisiin sekä liitännäisfobioihin.

Tutkimuspopulaation muodostivat 880 suomalaista yliopisto-opiskelijaa. Hammaslääkäriä pelkäävillä osallistujilla NESTA-persoonallisuustestissä ”viidestä suuresta” persoonallisuuspiirteestä (neuroottisuus, ekstroverttisyys, sovinnollisuus, tunnollisuus, avoimuus) neuroottisuus oli tärkein hammaslääkäripelkoon yhdistyvä tekijä. Hammaslääkäripelko liittyi merkittävästi yleiseen ahdistuneisuuteen ja depressiivisiin oireisiin Beck's Anxiety Inventory ja Beck's Depression Inventory- testeillä mitattuna. Myös sukupuolella oli merkitystä; naisilla pelon aste sekä korrelaatio yleiseen ahdistuneisuuteen ja depressiivisiin oireisiin oli voimakkaampi.

Systemaattiseen katsaukseen sisältyi 16 kriteerit täyttävää alkuperäistutkimusta ja näihin yhteensä 6 486 osallistujaa. Päälöydöksenä oli, että vaikea hammaslääkäripelko liittyy läheisesti muihin liitännäisfobioihin, depressioon ja mielialahäiriöihin sekä useisiin muihin psykiatrisiin tiloihin, vaikkakin alkuperäistutkimusten määrä oli rajallinen.

Etäyhteys väitöstilaisuuteen (Teams)
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024