Hoitoon sitoutuminen, siihen yhteydessä olevat tekijät ja palveluohjausintervention vaikutukset terveyspalveluja paljon käyttävillä asiakkailla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali K101 (Aapistie 7). Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/67861507253?pwd=WU5aeHNSRk5BajZKQUhwNHpEcnREUT09

Väitöksen aihe

Hoitoon sitoutuminen, siihen yhteydessä olevat tekijät ja palveluohjausintervention vaikutukset terveyspalveluja paljon käyttävillä asiakkailla

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri Sari Hirsikangas

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, MRC Oulu

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Dosentti Jari Kylmä, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Hoitoon sitoutuminen, siihen yhteydessä olevat tekijät ja palveluohjausintervention vaikutukset terveyspalveluja paljon käyttävillä asiakkailla

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden hoitoon sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin palveluohjausintervention vaikutuksia terveyspalveluja paljon käyttäviin asiakkaisiin.

Tutkimus oli kvasikokeellinen interventiotutkimus, jossa mittauspisteitä olivat alkumittaus (koko tutkimusjoukko n = 462) sekä vuoden seurantamittaus (interventioryhmä n = 200 ja kontrolliryhmä n = 166) ja kahden vuoden seurantamittaus (interventioryhmä n = 161 ja kontrolliryhmä n = 153).

Tutkimuksessa vastatattiin kolmeen tutkimuskysymykseen. Ensimmäinen tutkimuskysymys kuvasi terveyspalveluja paljon käyttävien hoitoon sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Toisessa tutkimuskysymyksessä interventio- ja kontrolliryhmä asetelmalla arvioitiin palveluohjausintervention vaikutuksia hoitoon sitoutumiseen, mielialaan, somaattiseen oireiluun ja sairauden pelkoon. Kolmas tutkimuskysymys arvioi interventio- ja kontrolliryhmäasetelmalla palveluohjausintervention vaikutuksia asiakkaiden elämänlaatuun, elämänhallinnan tunteeseen ja toimintakykyyn. Aineistot kerättiin validoiduilla strukturoiduilla mittareilla ja analysoitiin tilastollisilla perus- ja monimuuttujamenetelmillä.

Terveyspalveluja paljon käyttävät asiakkaat sitoutuivat hyvin hoitoonsa. Vahvimmin asiakkaiden hoitoon sitoutumista ennustivat vastuullisuus omasta hoidosta, hoidon toteuttaminen sekä lääkehoidon toteuttaminen. Palveluohjauksella oli positiivinen vaikutus asiakkaiden somaattiseen oireiluun, mielialaan ja hoitoon sitoutumiseen. Interventioryhmässä sairauden pelko lisääntyi seurantajaksolla. Sairauden pelko oli yleisempää henkilöillä, jotka sitoutuivat huonosti hoitoonsa. Elämänlaadun ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan tunteen ja elämänlaadun välillä oli positiivinen yhteys.

Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa näyttöön perustuvia vaikuttavia palveluprosesseja ja -malleja terveyspalveluja paljon käyttäville asiakkaille niin, että ne vastaavat aikaisempaa paremmin heidän tarpeisiinsa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024