Hoitotyön opiskelijoiden yhteisöllinen oppiminen ja sosiaali- ja terveysalan opettajien osaaminen digitaalisessa oppimisympäristössä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Leena Palotie -sali 101A (Aapistie 5A)

Väitöksen aihe

Hoitotyön opiskelijoiden yhteisöllinen oppiminen ja sosiaali- ja terveysalan opettajien osaaminen digitaalisessa oppimisympäristössä

Väittelijä

TtM Merja Männistö

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Medical Research Center Oulu

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Professori Hannele Turunen, Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos

Kustos

Professori Maria Kääriäinen, Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Lisää tapahtuma kalenteriin

Yhteisöllinen digioppiminen parantaa opintomenestystä ja lisää opiskelumotivaatiota

Yhteisöllinen opiskelu digitaalisessa oppimisympäristössä parantaa hoitotyön opiskelijoiden osaamista, lisää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä edistää kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua ja päätöksentekokykyä. Digioppijat saivat tentistä parempia arvosanoja verrattuna perinteisessä luokkahuoneessa opiskeleviin. Lisäksi digiopiskelu kohensi vähemmän motivoituneiden opiskelijoiden opiskelumotivaatiota. Digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtuva opiskelu koettiin mielekkääksi, joustavaksi ja ajankäytön kannalta järkeväksi.

Opiskelijaryhmän välinen toimiva vuorovaikutus lisäsi asioiden syvällisempää ymmärtämistä, jota interaktiiviset työkalut tukivat. Tiedot selviävät TtM Merja Männistön väitöskirjasta. jMännistö selvitti koulutusintervention vaikutusta hoitotyön opiskelijoiden yhteisölliseen oppimiseen ja oppimistuloksiin digitaalisessa oppimisympäristössä. Lisäksi hän tutki sitä, millaista on sosiaali- ja terveysalan opettajien digitaalisen yhteisöllisen oppimisen osaaminen.

Sosiaali- ja terveysalan opettajat arvioivat digitaalisen yhteisöllisen oppimisen osaamisensa keskinkertaiseksi. Huomattavaa oli, että ammattiopistoissa työskentelevät opettajat arvioivat osaamisensa selvästi huonommaksi kuin ammattikorkeakouluissa työskentelevät. Opettajien osaamisen erot organisaatioiden välillä olivat suurimmat yhteisöllisen tiedonrakentelun edistämisessä sekä opiskelijan yksilöllisessä tukemisessa. ”Digitaalisessa oppimisympäristössä opettajan osaamisella on suuri vaikutus oppimistuloksiin, minkä vuoksi opettajan osaamiseen ja rooliin oppimisen ohjaajana, tukijana ja edistäjänä tulisikin kiinnittää erityistä huomiota”, Männistö huomauttaa.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen monimuotoistumisella ja digitalisoitumisella pyritään vastaamaan alan uudistuviin toimintatapoihin, toimintaympäristöihin ja osaamistarpeisiin. Digitaalisessa oppimisympäristössä opiskelijat työskentelevät yhdessä, jolloin oppimistulos syntyy yhteisen ongelmanratkaisun kautta. Hoitotyössä digioppimista voidaan soveltaa paitsi teorian myös kliinisten taitojen oppimiseen.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan käyttää digitaalisten yhteisöllisten oppimisympäristöjen kehittämisessä niin hoitotyön kuin muiden alojen koulutuksessa eri kouluasteilla. Tuloksista on hyötyä myös laajemmin sosiaali- ja terveysalan opettajien täydennyskoulutuksessa sekä koulutuksen digitalisaatiossa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024