Huomioi muut: Tapa edetä eettisissä päätöksissä epävarmuudessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Linnanmaa, TA105

Väitöksen aihe

Huomioi muut: Tapa edetä eettisissä päätöksissä epävarmuudessa

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Akram Hatami

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Oppiaine

Johtaminen

Vastaväittäjä

Dosentti Anna Heikkinen, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Vesa Puhakka, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Liiketoiminnan eettiset päätökset epävarmuudessa

Nykyisessä globaalissa taloudessa, jota yleensä kuvataan jälkiteollisuudeksi, kolmanneksi aalloksi ja tietopohjaiseksi, meidän pitäisi tietää, kuinka tutkia asioita epävarmuustekijöiden meressä. Tällaisessa ympäristössä eettinen päätöksenteko jatkuvien ongelmien ja vaikeuksien vuoksi on monimutkaista. Etiikka tulisi siksi ymmärtää identiteettiämme rakentavana oppimisprosessina.

Väitöstutkimus ammentaa postmodernista etiikasta. Postmoderni etiikka vaatii eettisten oletuksiemme uudelleenarviointia ja tutkimista toivoen, että pystymme rakentamaan uuden ajattelutavan. Postmodernin etiikan erilaisista lähestymistavoista valitsin niin sanotun Muihin suuntautuneen -etiikan. Tämä lähestymistapa ei tarjoa joukkoa koodeja ja ohjeita, vaan teoreettisen näkökulman eettisen päätöksenteon monimutkaisuuksien harkitsemiseen näkemällä Muut. Muut ovat tärkeitä toiseudessaan. Se merkitsee radikaalia ainutlaatuisuutta, jota ei voida käsitteellistää tai tematisoida.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, kuinka Muiden tunnistaminen ja ymmärtäminen (epärationaalisen vastauksen kautta muiden läsnäoloon ja ääretön vastuu heitä kohtaan) voi olla eettisen päätöksenteon kädessä oleva strategia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi väitöksessä keskitytään sekä yksilö- että yritystasoon. Koska yksilö tuotetaan subjektina sosiaalisessa prosessissa, yritysten rooli on erittäin tärkeä hyveiden luomiseksi kaikille työntekijöille. Muihin suuntautuneen -eettisen lähestymistavan avulla tutkijat ja ammattilaiset eivät ehkä saa ratkaisua, mutta he pystyvät kyseenalaistamaan arjen käytännöt ja hyväksytyt normit. Se auttaa heitä jatkuvasti pohtimaan ja käsittelemään etiikkaa ja vastuuta liiketoiminnan eettisessä keskustelussa.

Teoreettisesti väitöstutkimus esittelee vaihtoehtoisen tarinan eettiselle päätöksenteolle. Siksi pääkontribuutio on Muihin suuntautuneen -eettisen lähestymistavan soveltaminen eettiseen päätöksentekoon. Tämä tapahtuu edistämällä niin sanottua moraalista impulssia, kurottamalla yli moraalisen kuilun ja laajentamalla dynaamista sidosryhmämallia, jossa Muilla on keskeinen rooli eettisessä päätöksenteossa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024