Huomion hakemisen keinot: Lasten aikuisille suuntaamat huomionkohdistimet perheissä ja päiväkodeissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, L10

Väitöksen aihe

Huomion hakemisen keinot: Lasten aikuisille suuntaamat huomionkohdistimet perheissä ja päiväkodeissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Tiina Eilittä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Englannin kieli

Vastaväittäjä

Professori Asta Cekaite, Linköpingin yliopisto

Kustos

Professori Pentti Haddington, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lapset hakevat aikuisten huomiota monin eri keinoin kiireisen arjen keskellä

Tämä kielitieteen alan väitöstutkimus tarkastelee monille tuttua ilmiötä: miten lapset hakevat aikuisten huomiota kiireisen arjen keskellä. Tutkimus osoittaa lasten olevan taitavia vuorovaikuttajia, jotka mukauttavat huomion hakemisen keinoja tilanteen mukaan saadakseen aikuisen huomion. Tutkimus näyttää myös, miten aikuisten vastaukset tai niiden puute kasvattavat lapsia vuorovaikutustilanteissa toimimiseen. Lasten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen tutkiminen on tärkeää, sillä lasten ymmärrys ja arjen toimintamallit muotoutuvat yhdessä vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa.

Väitöstutkimuksessa kuvataan erilaisia lasten käyttämiä kielellisiä ja kehollisia huomion hakemisen keinoja. Näitä ovat esimerkiksi “äiti”, “isi” tai “arvaa mitä” -tyyppiset vuorot, aikuisen lähelle siirtyminen sekä erilaisten eleiden ja esineiden käyttö. Tutkimus näyttää, miten lasten huomion hakemisen keinot ilmentävät heidän ymmärtävän vuorovaikutuksen säännönmukaisuuksia (esim. ”äiti”-tyyppinen vuoro tekee ”no”-tyyppisen vastauksen odotuksenmukaiseksi). Tämä tulee näkyväksi tilanteissa, joissa aikuinen ei vastaa lapsen huomion hakemiseen. Tällöin lapset mukauttavat huomion hakemisen keinojaan vallitsevan tilanteen sekä aikuisen muun tekemisen pohjalta varmistaakseen mahdollisuutensa saada aikuisen huomio.

Lasten puheen lisäksi väitöskirjassa havainnollistetaan, miten aikuiset kiireen keskellä vastaavat lapsille. Tulokset osoittavat, että vastaustensa avulla aikuiset kasvattavat lapsia siihen, miten erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimitaan. Vastauksillaan aikuiset tekevät lapsille näkyväksi sen, mitä toimintoja kiireisissä tilanteissa priorisoidaan sekä milloin lasten on sopivaa aloittaa keskustelu aikuisen kanssa.

Tutkimus toteutettiin Oulun yliopiston englannin kielen oppiaineessa osana Suomen Akatemian ja Eudaimonia-instituutin rahoittamaa iTask-hanketta. Tutkimusaineisto koostui lapsiperheissä ja päiväkodeissa kerätystä suomen- ja englanninkielisestä videoaineistosta. Tutkimusmenetelmänä oli keskustelunanalyysi.

Väitöskirjan tulokset auttavat lisäämään vanhempien ja lasten parissa työskentelevien aikuisten vuorovaikutustietoisuutta. Tutkimus tuo näkyväksi sen, miten lapset hakevat aikuisten huomiota kiireisen arjen keskellä sekä mitkä seikat vaikuttavat lasten huomion hakemisen keinoihin. Tutkimus antaa aikuisille työkaluja tarkastella omaa toimintaansa ja sitä, miten he oman puheensa avulla kasvattavat lapsia.
Viimeksi päivitetty: 27.2.2024