Hylkäystodennäköisyyden mallintaminen laatutestin koostuessa
useasta mittauksesta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali TS101

Väitöksen aihe

Hylkäystodennäköisyyden mallintaminen laatutestin koostuessa
useasta mittauksesta

Väittelijä

Filosofian maisteri Satu Tamminen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietotekniikan osasto

Oppiaine

Sulautetut järjestelmät

Vastaväittäjä

Dosentti Jaakko Hollmén, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Juha Röning, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusia työkaluja haastavien laatuominaisuuksien mallinnukseen

Laadunvalvonnalla on keskeinen rooli teollisessa tuotannossa. Tuotteen eri ominaisuuksia mitataan standardin mukaisilla testausmenetelmillä valmistusvaiheessa. Testattava ominaisuus voi saada hyvin vaihtelevia tuloksia samastakin tuotteesta, jolloin tarvitaan useita testinäytteitä yhden mittauksen sijaan. Väitöskirja vastaa kysymykseen, kuinka mallintaa tällaista haastavaa laatua.

Enemmän informaatiota päätöksenteon tueksi saadaan, kun mallinnetaan laatutestin alitusriskiä, eikä pelkkää laatuominaisuutta. Alitusriski on luonteva valinta tilanteissa, joissa laatuominaisuudelta vaaditaan vain riittävän hyvää tasoa tietyn optimiarvon sijaan.

Perinteisesti käytetyt tilastolliset mallit eivät huomioi laatuominaisuuden hajonnan vaihtelua tuotteiden välillä. Alitusriskin ennustamistarkkuutta voidaan parantaa, kun odotusarvon lisäksi mallinnetaan myös hajontaa ja jakauman muotoa. Hajontamallista on merkittävää hyötyä, jos tuotantoprosessi on monimuotoinen ja laatumuuttujan jakaumamuoto on haastava.

Työssä kehitettyjä menetelmiä on sovellettu kahden erityyppisen terästehtaan tuotevalikoiman iskusitkeyden ennustamiseen. Sovelluskohteet olivat Ovako Bar, Imatran terästankotuotteet ja Ruukki Metals, Raahen teräslevytuotteet. Mallien avulla voidaan varmistua siitä, että asiakas saa mahdollisimman tasalaatuisia terästuotteita.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024