Hypoteettinen malli työssä kohdatun väkivallan ja työhyvinvoinnin välisestä yhteydestä aikuispsykiatrisessa avohoidossa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, patologian laitoksen luentosali P117, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/2234883177

Väitöksen aihe

Hypoteettinen malli työssä kohdatun väkivallan ja työhyvinvoinnin välisestä yhteydestä aikuispsykiatrisessa avohoidossa

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri Jenni Konttila

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Dosentti Lauri Kuosmanen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Väkivalta psykiatrisessa hoitotyössä on moniulotteinen ilmiö

Tutkimus osoitti väkivallan psykiatrisessa avohoidossa olevan moniulotteinen ilmiö. Tutkimustuloksiin perustuen psykiatrisessa avohoidossa työskentelevät sairaanhoitajat kohtaavat työssään useimmiten potilaiden taholta tulevaa psyykkistä väkivaltaa mutta myös työyhteisön sisäistä väkivaltaa ja häirintää. Psyykkisen väkivallan seurauksina raportoitiin uupumusta, tunteita henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisesta, ahdistuneisuutta ja masennusta. Työhyvinvointi arvioitiin pääosin hyväksi, ja suurin kritiikki kohdistui vuorovaikutukseen lähijohtajan kanssa ja lähijohtajalta saadun tuen puutteeseen sekä organisaation tapaan huolehtia työntekijöiden työhyvinvoinnista. Organisaation arvot arvioitiin jossain määrin ristiriitaisiksi omien arvojen kanssa. Väkivallan kohtaamisesta aiheutuvat psyykkiset oireet muodostuivat yksilöllisesti erilaisten taustatekijöiden vaikutuksesta. Kohdatusta väkivallasta erityisesti häirintä oli yhteydessä useisiin erilaisiin psyykkisiin oireisiin. Lisäksi työkokemus oli yhteydessä kohdatusta väkivallasta aiheutuneisiin seurauksiin ja arvioituun työhyvinvointiin.

Tutkimustuloksiin perustuen käytännön hoitotyössä väkivalta tulee ymmärtää organisaatioissa moniulotteisena ilmiönä, jonka ilmenemiseen ja seurauksiin vaikuttavat erilaiset tekijät. Lisäksi fyysisen työympäristön turvaamisen lisäksi psyykkisen ja sosiaalisen työympäristön turvallisuus tulee huomioida työpaikoilla, sillä psyykkisen ja sosiaalisen työturvallisuuden vaarantuminen on iso riski työntekijän työhyvinvoinnille. Psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen työympäristö mahdollistaa laadukkaan hoitotyön toteuttamisen. Työpaikoilla tulee huolehtia siitä, että jokaisella työntekijällä on riittävä ammatillinen valmius ja asianmukainen koulutus kohdata väkivaltaisesti käyttäytyvä potilas. Työntekijän kohdatessa työssään työpaikkaväkivaltaa, tulee työntekijälle tarjota riittävästi tarpeenmukaista, yksilöllistä tukea. Esimiehillä tulee olla riittävät valmiudet puuttua työyhteisön sisäisiin ristiriitatilanteisiin ja työyhteisön sisäiseen väkivaltaan. Lähijohtamisen lähtökohtana tulee olla avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus, eikä johtamisen merkitystä työhyvinvoinnin tekijänä tule sivuuttaa.

Tutkimus perustuu eri puolella Suomea aikuispsykiatrisessa avohoidossa työskentelevien psykiatristen sairaanhoitajien (n = 181) vastauksiin. Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus aiheeseen liittyvän aiemman tutkimuksen kokoamiseksi. Tutkimuksessa rakennettiin malli kuvaamaan työssä kohdatun väkivallan ja työhyvinvoinnin välistä yhteyttä sekä näihin yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi kehitettiin mittari, jolla voidaan arvioida myös jatkossa psykiatrisessa hoitotyössä kohdattua väkivaltaa ja työhyvinvointia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024