Ikääntyneiden kaatumisriskin arviointi kiihtyvyysanturipohjaisilla menetelmillä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L2

Väitöksen aihe

Ikääntyneiden kaatumisriskin arviointi kiihtyvyysanturipohjaisilla menetelmillä

Väittelijä

Filosofian maisteri Heidi Similä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Sähkötekniikka, Älykkäät järjestelmät

Oppiaine

Älykkäät järjestelmät

Vastaväittäjä

Dosentti Harri Sievänen, UKK-instituutti

Kustos

Professori Tapio Seppänen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ikääntyneiden kaatumisriskin arviointi kiihtyvyysanturipohjaisilla menetelmillä

Tässä väitöstyössä kehitettiin menetelmiä ikääntyneiden kaatumisriskin arviointiin. Menetelmät hyödyntävät kiihtyvyysanturipohjaista liikkeenmittausta, jonka avulla voidaan tunnistaa tasapaino-ongelmia jo varhaisessa vaiheessa. Yksilön kaatumisriski koostuu lukuisista eri tekijöistä ja niiden arviointiin on kehitetty useita erilaisia mittareita.

Tässä väitöstyössä sovellettiin visualisointimenetelmää, jonka avulla eri mittareiden soveltuvuutta tutkimusjoukolle voidaan arvioida. Menetelmällä voidaan myös havaita mistä tekijöistä kunkin yksilön kaatumisriski koostuu. Väitöstyössä osallistettiin tulevia loppukäyttäjiä uusien ratkaisujen kehittämiseen fokusryhmähaastattelujen avulla. Tarkoituksena oli selvittää loppukäyttäjien näkemyksiä kaatumisriskin arviointiin kehitetyistä teknologioista, sekä arvioida mitkä tekijät vaikuttavat uusien ratkaisujen hyväksyttävyyteen.

Työssä mitattiin ikääntyneiden koehenkilöiden kävelyn aikaista kiihtyvyyttä alaselkään puetun anturin avulla. Kiihtyvyyssignaalia analysoimalla ja siitä laskettujen piirteiden avulla saadaan kliinisessä käytössä oleviin tasapainomittareihin verrattavissa olevia tuloksia. Tulosten mukaan kiihtyvyyteen pohjautuvat piirteet saattavat tunnistaa tasapaino-ongelmia jopa aiemmin kuin perinteiset mittarit.

Uusien menetelmien kehittäminen kohonneen kaatumisriskin tunnistamiseksi on tärkeää, sillä kaatumiset koskettavat vuosittain yli kolmasosaa yli 65-vuotiaista. Kaatumiset voivat johtaa vakaviin vammoihin, murtumiin, tai jopa kuolemaan ja ne lisäävät merkittävästi kaatumispelkoa. Kasvanut kaatumisen pelko vähentää fyysistä aktiivisuutta ja lisää sosiaalista eristäytyneisyyttä, mikä puolestaan edelleen lisää kaatumisriskiä. Kaatumisista aiheutuu myös merkittäviä kustannuksia terveydenhuollolle. Kustannukset tulevat kasvamaan väestön ikääntyessä, jollei kaatumisten ennaltaehkäisyyn panosteta riittävästi.

Tämän väitöstyön esittelemät menetelmät mahdollistavat tasapaino-ongelmien varhaisen tunnistamisen ja näin ollen ennaltaehkäisevien toimenpiteiden aloittamisen ajoissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024