Ilmaston ajallisen ja alueellisen vaihtelun vaikutus lumen
määrään Suomessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Väitöksen aihe

Ilmaston ajallisen ja alueellisen vaihtelun vaikutus lumen
määrään Suomessa

Väittelijä

Master of Science Masoud Irannezhad

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, vesi- ja ympäristötekniikka

Oppiaine

Vesi- ja ympäristötekniikka

Vastaväittäjä

Professori Jan Seibert, University of Zürich, Sveitsi

Kustos

Professori Björn Klöve, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ilmaston vaikutus lumeen Suomessa

Pohjoisilla alueilla, kuten Suomessa, lumi edustaa merkittävää vesivarantoa mikä vaikuttaa vesi- ja maaekosysteemeihin sekä yhdyskuntien vesienkäyttöön. Lisäksi lumen sulanta aiheuttaa suurimmat vuosittaiset tulvahuiput. Tämä väitöstutkimus keskittyy ilman lämpötilan ja sadannan muutoksien aiheuttamiin vaikutuksiin lumen kertymisessä ja lumen sulannan prosesseissa Suomessa, jotta ilmaston muutoksen aiheuttamia mahdollisia muutoksia voidaan paremmin ymmärtää.

Väitöskirjan kaksi tutkimusta antavat kansallisen ja spatiaalisesti kattavan kuvan pitkäaikaisvaihtelusta ja muutoksista ilman lämpötilassa ja sadannassa Suomessa ja niiden yhteyden ilmastojärjestelmiin (ACP) pohjoisella pallonpuoliskolla.

Kansallisella tasolla vuosittainen keski-ilman lämpötila ja vuosisadanta lisääntyivät merkittävästä Suomessa viimeisen vuosisadan aikana. Kausittainen analyysi paljasti kevät- ja kesäilman lämpötilojen sekä talvi- ja kesäsadantojen lisääntyneen. Ilman lämpötila ja sadanta korreloi merkittävimmin Arktisen (AO), Itä-Atlantti/Länsi-Venäjä (EA/WR), Itä-Atlantti (EA) ja Skandinaavisen (SCA) oskillaatioiden kanssa. Eri puolilla Suomea tuloksissa oli spatiaalista eroa liittyen ilmastotrendeihin ja yhteyksiin ilmakehän kiertoliikkeisiin.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin lisäksi lumivarojen riippuvuutta talviajan ilmastosta Suomessa. Vuosien 1909–2008 aineiston perusteella lumen vesiarvossa (SWE) havaittiin laskua sekä pysyvän lumipeitteen kestossa (CSCD) lyhenemistä. Etelässä tämän todettiin pääosin olevan seurausta talviajan lumisateiden vähentymisestä, jota vuorostaan selitti ilman lämpeneminen ja kokonaissademäärän pienentyminen. Pohjoisilla leveysasteilla ainoastaan talviaikaisen kokonaissademäärän pienentyminen selitti vähentyneitä lumivaroja.

Tutkimuksessa Etelä-Suomen aineiston osalta SWE- ja CSCD-tulokset voitiin yhdistää muutoksiin talviseen SAT:hen (AO) vaikuttavissa ilmastojärjestelmissä (ACP). Keski- ja pohjoisosissa Suomea ilmastojärjestelmät (EA, EA/WR ja AO) vaikuttivat ainoastaan talviaikaiseen sadantaan.

Aineiston perusteella voitiin myös todeta, että Suomessa kevätaikaisesta lumensulannasta johtuvaan valuntahuippuun vaikuttaa enemmän välitön lumen sulanta kuin sulannan aikana esiintynyt vesisade. Lumen sulannan huippuarvon havaittiin myös laskeneen ja sen ajoittumisen aikaistuneen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024