Ilmastonmuutos ja pohjoiset virtavedet: virtaamaolosuhteiden yhteys jokiemme eliöyhteisöihin nyt ja tulevaisuudessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Väitöksen aihe

Ilmastonmuutos ja pohjoiset virtavedet: virtaamaolosuhteiden yhteys jokiemme eliöyhteisöihin nyt ja tulevaisuudessa

Väittelijä

Filosofian maisteri Kaisa-Riikka Mustonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Ekologian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Akvaattinen ekologia

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Lee Brown, University of Leeds, UK

Kustos

Dosentti Heikki Mykrä, Suomen ympäristökeskus

Lisää tapahtuma kalenteriin

Jokiemme eliöyhteisöt muuttuvat ilmastonmuutoksen seurauksena

Ilmastonmuutoksen on ennustettu aiheuttavan voimakkaita muutoksia pohjoisten alueiden ilman lämpötilassa ja sadannassa, mutta tutkimuksissa on yleensä tarkasteltu pelkästään lämpötilan muutoksen vaikutuksia eliöihin. Tässä väitöskirjatyössä tarkasteltiin lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia jokien virtaamiin ja näiden muutosten yhteyttä virtavesieliöihin. Väitöskirjassa tutkittiin myös jokien virtaamavaihtelun ja muusta ihmistoiminnasta aiheutuvien elinympäristömuutosten yhdysvaikutuksia.

Väitöstutkimuksen mukaan virtaaman vaihtelu on tärkein jokiemme eliöyhteisöjen koostumusta määrittelevä tekijä. Lisäksi tutkimus osoitti, että muutokset virtaamien vuodenaikaisvaihtelussa oli jopa lämpötilan muutosta tärkeämpi jokien eliöyhteisöjä muokkaava tekijä. Ennusteet osoittivat, että pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuus alenee ja koostumus muuttuu erityisesti pienissä latvapuroissa ja valuma-alueominaisuuksiltaan erityisillä alueilla, kuten esimerkiksi Oulangan kansallispuistossa. Lajiston muutokset johtuvat pääasiassa vuodenaikaisvaihtelun muutoksista jokien virtaamissa, kuten virtaamien kasvusta talvella sekä kevättulvien aikaistumisesta ja alenemisesta.

Väitöstyön tulokset osoittivat myös, että virtaamamuutokset ja metsätaloudesta johtuva jokien kiintoainekuormituksen lisääntyminen voivat aiheuttaa monimutkaisia yhdysvaikutuksia virtavesieliöille. Näin ollen ihmistoiminnasta aiheutuvien ympäristömuutosten ekologiset vaikutukset voivat olla ilmastonmuutoksen myötä nykyistä vaikeammin ennustettavissa. Tulokset tarkoittavat myös sitä, että yksittäisten ihmisvaikutusten poistaminen ei välttämättä takaa vesistön ekologisen tilan parantumista, mikä olisi tärkeää huomioida esimerkiksi vesistöjen ennallistamisprojekteissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024