Informaation prosessoinnin näkökulma yhteistoiminnalliseen riskienhallintaan projektiverkostoissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Väitöksen aihe

Informaation prosessoinnin näkökulma yhteistoiminnalliseen riskienhallintaan projektiverkostoissa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Leena Pekkinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, tuotantotalous

Oppiaine

Projektien riskienhallinta

Vastaväittäjä

Professori Kalle Kähkönen, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Jaakko Kujala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Riskienhallintamenetelmät valittava riskien mukaan

Väitöstutkimuksen mukaan projektin riskienhallintamenetelmien valintaan vaikuttaa se millaisia riskejä hallitaan. Riskien lähteet tulee jaotella sen mukaan onko riskitilanteelle tyypillistä epävarmuus eli tiedon puute vai monimerkityksisyys eli tilanne, jossa on paljon keskenään ristiriitaista tietoa. Väitöskirjassa on käsitelty projektin riskienhallintaa informaation prosessoinnin näkökulmasta.

Informaation prosessoinnin teorian mukaan organisaatiot käsittelevät informaatiota vähentääkseen epävarmuutta ja monimerkityksisyyttä. Nykyinen riskienhallintakirjallisuus esittää formaalin, ennalta määritellyn, tavan hallita riskejä. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi erilaiset raportit ja tietojärjestelmät. Tämän tutkimuksen mukaan monimerkityksisyyttä sisältävissä tilanteissa riskienhallintamenetelminä tulisi suosia epäformaaleja, ei ennalta määriteltyjä tapoja. Tällaisia tapoja ovat mm. keskustelut ja ryhmäpalaverit.

Projekteja toteutetaan enenevässä määrin monimutkaisten projektiverkostojen avulla. Yhteistoimintaa tarvitaan projektiverkoston heterogeenisten toimijoiden tavoitteiden yhtenäistämiseksi. Projektiverkoston toimijoihin, teknologiaan, projektin kulttuuriseen, poliittiseen ja institutionaaliseen ympäristöön sekä ulkoisiin sidosryhmiin liittyvät tilannetekijät asettavat haasteita projektiverkoston riskienhallinnalle. Kirjallisuudessa on esitetty luottamukseen perustuva sopiminen yhtenä vastauksena projektiverkostojen yhteistoiminnallisuuden tarpeelle.

Tämän tutkimuksen kohteena ovat olleet myös riskienhallintamenetelmät luottamukseen perustuvassa sopimisessa. Tässä tutkimuksessa on käytetty esimerkkeinä erityistä työpajatyyppistä työskentelyä sekä projektiallianssia.

Tutkimuksen pohjana on kolme eri teollisuuden alalla toteutettua projektia, jotka edustavat maantieteellisesti, poliittisesti ja kulttuurisesti keskenään erilaisia ympäristöjä. Tapaustutkimuksen avulla on selvitetty suurten projektien riskien lähteitä, riskien lähteiden roolia riskienhallintamenetelmiä määritettäessä, sekä yhteistoiminnallisia riskienhallintakeinoja.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024