Järven henkeä etsimässä - Maantieteellinen näkökulma järvimatkailun markkinointiin Suomessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali GO101

Väitöksen aihe

Järven henkeä etsimässä - Maantieteellinen näkökulma järvimatkailun markkinointiin Suomessa

Väittelijä

Filosofian lisensiaatti Anja Tuohino

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, maantiede

Oppiaine

Maantiede

Vastaväittäjä

Dosentti Petri Raivo, Karelia ammattikorkeakoulu

Kustos

Professori Jarkko Saarinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Järvimaisemista järvimatkailun sisällöntuotantoon

Väitöskirjatyö tarjoaa uuden lähestymistavan järvimatkailun kehittämiseen Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, että tuomalla järvimaisemiin liitettyihin mielenkuviin mukaan paikan hengen käsitteen, markkinointia ja alueellista matkailullista kehittämistä voidaan terävöittää ja järvet matkailullisena resurssina ottaa paremmin markkinoinnin käyttöön. Väitän, että järven hengen nostaminen perinteisten matkailumarkkinointikuvien rinnalle tuo järvimatkailuun uutta lisäarvoa ja siten edesauttaa neutraalin järvimaiseman muuttumista merkitykselliseksi paikaksi. Asiakkaan järvikokemuksen nostaminen tuotekehityksessä sisällöntuotannon keskiöön vahvistaa myös matkailijan järvimatkailukokemusta.

Jo 1800-lopulla Suomi tunnettiin tuhansien järvien maana. Väitöskirjatyön taustalla oli ajatus siitä, että matkailija ei ole kiinnostunut tuhansista järvistä, vaan hänelle riittää yksikin merkityksellinen järvi. Toisin sanoen, markkinointiviestinnän tarkoituksena on kertoa, miksi tulla juuri kyseiselle järvelle ja mitä siellä voi tehdä.

Alkuvaiheen tutkimusaineistot on kerätty Saksassa ja Italiassa. Tutkimus on toteutettu pääosin haastattelututkimuksena sekä ammattilaisten että potentiaalisten Suomi-kävijöiden keskuudessa. Saksassa ja Italiassa tehdyissä haastatteluissa hyödynnettiin Matkailun edistämiskeskuksen markkinointikuvia Järvi-Suomesta.

Vastaajat lähestyivät esitettyjä kuvia sekä osallisen toimijan että ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta. Myös kulttuuriset eroavaisuudet nousivat esille.

Tutkimuksen loppuvaiheessa järveä tarkasteltiin hyvinvointimatkailun toimintaympäristönä ja sisältönä. Haastattelututkimuksen ja havainnoinnin kautta syntyi yhteistyössä itäsuomalaisten matkailuyritysten kanssa niin sanottu Lake Wellness -konsepti järvimatkailun sisällöntuotannon kehittämiseen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024