Johdon palkitsemisjärjestelmät ja sisäpiiriläisten henkilökohtaiset ominaisuudet

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Linnanmaa, Arina-sali (TA105). Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/62315750327

Väitöksen aihe

Johdon palkitsemisjärjestelmät ja sisäpiiriläisten henkilökohtaiset ominaisuudet

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Bianca Beyer

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Oppiaine

Laskentatoimi, jatkotutkintokoulutus

Vastaväittäjä

Professori Timo Rothovius, Vaasan yliopisto

Kustos

Laskentatoimen professori Juha-Pekka Kallunki, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Johdon palkitsemisjärjestelmät ja sisäpiiriläisten henkilökohtaiset ominaisuudet

Tämä väitöskirja laajentaa aikaisempaa tutkimuskirjallisuutta tarkastelemalla, miten julkisesti noteerattujen yhtiöiden sisäpiiriläisten henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmiin. Aihetta lähestytään tutkimalla toimitusjohtajien ja heidän palkkioistaan päättävien tahojen ominaisuuksia. Yleensä henkilökohtaisten ominaisuuksien käyttäminen empiirisessä corporate governance -tutkimuksessa on haastavaa, koska aineistoa on saatavilla rajoitetusti. Väitöskirja laajentaakin tutkimussuuntausta käyttämällä uniikkia aineistoa sisäpiiriläisten ominaisuuksista.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tutkitaan toimitusjohtajien saamien rikostuomioiden ja heidän palkkiorakenteiden välistä yhteyttä. Tulosten mukaan tuomion saaneiden toimitusjohtajien palkka vaihtelee enemmän yrityksen taloudellisen menestymisen mukaan ja heidän peruspalkkansa on merkittävästi alhaisempi kuin muiden toimitusjohtajien. Tulokset viittaavat tuomittujen riskisempään palkkiorakenteeseen, tuoden näin lisätietoa optimaalisia palkitsemisjärjestelmiä ja yksilön riskipreferenssejä käsittelevään kirjallisuuteen.

Toisessa osatutkimuksessa tarkastellaan hallituksen jäsenten kognitiivisten ja ei-kognitiivisten ominaisuuksien yhteyttä toimitusjohtajien palkkioihin. Hallituksen keskimääräisen älykkyysosamäärän havaitaan olevan positiivisesti yhteydessä siihen, kuinka herkästi toimitusjohtajan palkka vaihtelee yrityksen taloudellisen menestyksen mukaan. Tulosten mukaan hallituksen ei-kognitiivisten ominaisuuksien vaikutukset toimitusjohtajan palkkaan vaihtelevat yrityksen taloudellisesta menestyksestä riippuen. Tutkimus tarkastelee johdon palkitsemismekanismeja hyödyntäen runsasta aineistoa hallituksen jäsenten sosiaalisesta, emotionaalisesta ja kognitiivisesta älykkyydestä tuoden näin lisätietoa hallituksen kokoonpanosta ja suorituskyvystä.

Kolmas osatutkimus antaa empiiristä näyttöä siitä, että motivoituneemmat hallituksen jäsenet palkitsevat toimitusjohtajia tehokkaammin kuin vähemmän motivoituneet jäsenet. Tulosten mukaan matalampi toimitusjohtajan palkka ja yrityksen parempi taloudellinen menestys ovat yhteydessä hallituksen korkeampaan keskimääräiseen motivaatioon. Tutkimuksen kontribuutio nousee uniikista, henkilökohtaiseen varallisuuteen pohjautuvasta motivaation mittarista, joka kuvastaa valvonnan kohteen suhteellista tärkeyttä hallituksen jäsenelle.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024