Johtaminen tutkimus- ja kehitysverkoissa - prosessit, roolit, edut ja haasteet

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Johtaminen tutkimus- ja kehitysverkoissa - prosessit, roolit, edut ja haasteet

Väittelijä

Kauppatieteen maisteri Marko T. Heikkinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinointi

Oppiaine

Markkinointi

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Jukka Partanen, Vaasan yliopisto

Kustos

Professori Jaana Tähtinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Lisää tapahtuma kalenteriin

Johtaminen tutkimus- ja kehitysverkoissa

Uudet tuotteet ja palvelut kehitetään nykyisin yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden yhteistoimintaverkostoissa. Verkostot auttavat globalisaation, tiedon erikoistumisen ja uusien teknologioiden aiheuttamaan T&K-toiminnassa tarvittavien tiedollisten ja taloudellisten resurssien vaatimuksien kasvuun. Yhteistyö tutkimus- ja kehitysverkostoissa (T&K) on välttämätöntä, koska tarvittavat resurssit, osaaminen ja kyvykkyydet eivät ole yksittäisten toimijoiden hallussa tai hallittavissa.

Verkostossa kehitetty uusi tuote, palvelu tai liiketoimintamalli ei kuitenkaan itsessään takaa menestystä, ellei se ole yhdistettävissä taloudellista arvoa tuottaen olemassa olevaan tekniseen, taloudelliseen tai sosioekonomiseen ympäristöön. T&K-verkon johtamisella voidaan edesauttaa usean toimijan verkon muodostumista ja sen tavoitteiden saavuttamista. T&K-verkkojen johtamista tarkastellaan väitöstutkimuksessa johtamisen prosessien ja roolien näkökulmasta.

Väitöstutkimuksessa kuvataan T&K-verkon johtamisen prosesseja verkon muodostumisen ja kehitysyhteistyön aikana. Tämän tutkimuksen mukaan johtamisessa on hyödyllistä ottaa huomioon koko tuotetta tai palvelua kehittävän verkon kehityskaari. T&K-verkkoa muodostettaessa ja siinä olevia toimijoita kartoitettaessa tulee ottaa huomioon varsinaisen tuotekehitysvaiheen lisäksi tuotteen kaupallistamisen edellytykset. T&K-verkon toimijoiden toiminnan tulee koko kehitysprosessin ajan ottaa huomioon arvo, jota tuote tai palvelu tuottaa loppukäyttäjälleen markkinoille tulon jälkeen. Koko T&K-verkon kehitysprosessi huomioimalla voidaan helpottaa yksittäisten yritysten ja koko verkon toimijoiden toiminnan ja tavoitteiden ymmärtämistä ja saavuttamista.

Yhtenä näkökulmana T&K-verkon johtamiseen väitöstutkimus esittää johtamisen roolit. Tutkimus kuvaa T&K-verkkojen johtamisen rooleja verkon muodostumisen ja tuotekehitysyhteistyön aikana ja luo johtamisen roolien tyypittely- ja analysointimallin. Väitöstutkimus rakentaa johtamisen roolien tyypittelemisen mallin, joka helpottaa johtamisen roolien havaitsemista ja analysointia systemaattisesti. Johtamisen rooleja ymmärtämällä T&K-verkon toimijat voivat ymmärtää paremmin toimijoiden tavoitteiden muodostumista, pyrkiä ennakoimaan omien toimien vaikutuksia muissa toimijoissa ja ymmärtämään toisten toimijoiden toimintaa ja niiden vaikutuksia.

Väitöstutkimuksen mukaan keskeisenä haasteena T&K-verkon johtamisessa on verkoston toimijoiden ja toimintaympäristön muutos, joka korostuu uuden tuotteen ja palvelun kehittämisen yhteydessä, kun verkolle ei ole olemassa aiemmin tunnettua toimintamallia. Haasteena nähdään myös T&K-prosessin aikainen muutos, joka toimijoiden tulee ottaa huomioon verkon kehityksen aikana. Verkoston kehitysprosessin ja roolien ymmärtäminen tuo toimijoille etua, kun toimijat osaavat sopeuttaa uuden tuotteen tai palvelun ympäröivään sosiotekniseen tai taloudelliseen ympäristöön.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024