Juurten sieniyhteisöjen dynamiikka suhteessa häiriöön boreaalisissa ja subarktisissa metsissä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Keckman-sali (HU106)

Väitöksen aihe

Juurten sieniyhteisöjen dynamiikka suhteessa häiriöön boreaalisissa ja subarktisissa metsissä

Väittelijä

Filosofian maisteri Karoliina Huusko

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Kasviekologia

Vastaväittäjä

dosentti Sari Timonen, Helsingin yliopisto

Kustos

dosentti Annamari Markkola, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Juurten sieniyhteisöt suhteessa häiriötilanteisiin pohjoisissa metsissä

Pohjoisissa metsissä lähes kaikki kasvit ja useat sienet muodostavat sienijuuren eli mykorritsan. Mykorritsassa sieniosakas hankkii isäntäkasville ravinteita ja saa vastavuoroisesti kasvilta hiiltä. Mykorritsasienten lisäksi kasvien juurissa elää yleisesti myös muita sieniryhmiä, kuten endofyyttejä, saprotrofeja ja patogeeneja.

Yleisesti ottaen eliölajien tiedetään eroavan toisistaan ominaisuuksiltaan ja häiriönsietokyvyiltään. Häiriöt voivat siirtää eliöyhteisön tilasta toiseen muuttaen ympäristöä ja yhteisön koostumusta ja toimintaa.

Tässä väitöskirjatyössä tarkasteltiin erilaisten häiriötilanteiden vaikutuksia sieniin, jotka elävät kasvien juurissa ja juuria ympäröivässä maassa. Häiriötilanteiden (esim. kasvinsyönti, avohakkuu ja energiapuun korjuu) vaikutuksia juurissa eläviin sieniin tutkittiin kokeellisesti kolmessa laajassa kenttäkokeessa. Vaikutukset mitattiin juurten sienikolonisaation tai sieniyhteisörakenteen muutoksina next generation sequencing -menetelmien avulla.

Tutkimuksen tulosten perusteella juurissa elävien sienten vasteet häiriöön vaikuttavat olevan tilannesidonnaisia ja liittyvän paikalliseen sienilajistoon (esim. maassa), ympäristömuuttujiin (esim. maan pH, ravinteet) ja isäntäkasvin menestymiseen. Häiriö voi esimerkiksi vahvistaa juurissa ensimmäisenä läsnä olevien sienilajien menestymistä niille sopivien ympäristöolojen edistämisen kautta.

Tulokset osoittavat selkeitä yhteyksiä sekä elinympäristön ja juurten sieniyhteisön että isäntäkasvin elinkyvyn ja juurten sieniyhteisön välillä. Tulokset korostavat laaja-alaisen näkökulman ja lajien välisten vuorovaikutusten huomioimisen tärkeyttä eliöyhteisöjen toiminnan ymmärtämisessä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024