Kaksiportainen vuorovaikutteinen koulutus- ja hallintomalli hoitajien tekemien vieritutkimusten laadun parantamiseksi. Mallin soveltaminen veren glukoosimääritykseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 9

Väitöksen aihe

Kaksiportainen vuorovaikutteinen koulutus- ja hallintomalli hoitajien tekemien vieritutkimusten laadun parantamiseksi. Mallin soveltaminen veren glukoosimääritykseen

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri Liisa Lehto

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos

Oppiaine

Kliininen laboratoriotiede, Kliininen kemia

Vastaväittäjä

Professori Onni Niemelä, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Juha Risteli, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Hoitajien tekemien laboratoriotutkimusten eli ns. vieritutkimusten laatua voidaan parantaa heidän koulutukseensa kehitetyllä kaksiportaisella koulutusmallilla

Väitöstutkimuksessa laboratorioalan ammattilaiset kehittivät sairaalan ja terveyskeskuksen hoitajille tarkoitetun kaksiportaisen koulutusmallin, jota käyttämällä voitiin parantaa hoitajien tekemien vieritutkimusten oikeellisuutta. Koulutusmallin avulla he saavuttivat käytännössä saman laatutason kuin laboratoriohoitajat. Hyvä, kerran saavutettu laatutaso säilyi myös pitkällä aikajaksolla.

Perinteisen laboratorion ulkopuolella, potilaan lähellä sairaalassa ja perusterveydenhuollossa tehtäviä laboratoriotutkimuksia kutsutaan vieritutkimuksiksi. Aiemmin ne tunnettiin nimellä ”pikakoe”. Vieritutkimuksille on tyypillistä, että niitä tehdään useimmiten silloin, kun tulos halutaan saada nopeasti ennen hoitopäätöstä tai tulevaa toimenpidettä. Laboratorioammattilaisten sijaan määrityksiä tekevät yhä useammin hoitajat sairaalan eri yksiköissä ja perusterveydenhuollossa. Näillä hoitajilla on erilainen ammatillinen peruskoulutus, kuten perushoitajan tai sairaanhoitajan koulutus, ja heillä on vähän tai ei ollenkaan tietoa laboratoriomenetelmistä. Vieritutkimusten näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta niihin sisältyy useita eri vaiheita, joissa on mahdollisuus tehdä virheitä. Niillä voi olla potilaiden hoitoon kielteinen vaikutus.

Tutkimuksessa kehitettiin hoitajien vieritutkimustoimintaan koulutus- ja hallintomalli, joka toimisi sekä sairaalassa että terveyskeskuksessa. Mallin tavoitteena oli käyttää suhteellisen vähän koulutusta antavan laboratorion resursseja ja saavuttaa silti hyvä laadullinen lopputulos. Strategiaksi valittiin kaksiportainen, vuorovaikutteinen koulutusmalli, jossa laboratorioammattilaiset kouluttivat sairaalan ja perusterveydenhuollon yksiköissä ns. yhdyshenkilöt, jotka puolestaan kouluttivat edelleen oman yksikkönsä muut hoitajat tekemään vieritutkimuksia.

Tutkimuksessa mallina käytettiin verensokerinmääritystä, joka on yleisin vieritutkimus. Tutkimukseen osallistui hoitajia, jotka oli koulutettu kaksiportaisella koulutusmallilla vieritutkimusten tekemiseen, sekä hoitajia, jotka eivät olleet saaneet vastaavaa koulutusta. Kehitetyn mallin mukaan koulutetut hoitajat saavuttivat käytännössä saman laatutason kuin laboratoriohoitajat. Saavutettu laatutaso säilyi myös pitkällä aikajaksolla. Kehitettyä koulutusmallia voidaan soveltaa myös muihin vieritutkimuksiin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024