Kestävän liiketoimintaekosysteemin muodostuminen ja hallinnointi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali YB210

Väitöksen aihe

Kestävän liiketoimintaekosysteemin muodostuminen ja hallinnointi

Väittelijä

DI, LitM Tuomas Lappi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Tuomas Ahola, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta

Lisää tapahtuma kalenteriin

Liiketoimintaekosysteemin hallinta

Useista toimijoista koostuvia monimuotoisia liiketoimintaverkostoja on mahdollista tarkastella liiketoimintaekosysteemeinä. Väitöstutkimuksessa on kehitetty malli, jonka avulla näiden ekosysteemien muodostumista ja hallinnointia on mahdollista tehostaa. Tutkimus tarkastelee liiketoimintaekosysteemin muodostumista sen perustamis- ja toimintavaiheissa.

Globalisaatio, digitalisaatio ja tiedon yhä laajempi saatavuus tekevät liiketoimintaverkostoista moniulotteisempia ja mahdollistavat yhä monimuotoisempien tuote- ja palvelukonseptien laatimisen. Ekosysteemien jäsenet muodostavat kehittyvän, muuntuvan ja oppivan ympäristön, jonka jäsenet ovat toisistaan riippuvaisia. Ekosysteemin rajojen määrittäminen ei ole yksiselitteistä. Sen jäsenet tuottavat yhdessä jotakin sellaista, jota eivät itsenäisinä toimijoina tai pieninä verkostoina pystyisi saavuttamaan. Ekosysteemin arvo nojaa siis vahvasti jäsenten välisiin suhteisiin, vuorovaikutukseen, luottamukseen ja kykyyn uudistua.

Kestävän liiketoimintaekosysteemin muodostuminen on orgaaninen prosessi. Ekosysteemin muodostumista voidaan tehostaa sen avainjäsenten roolien kautta. Muodostumisen kannalta olennaisia rooleja, toimintatapoja ja jäsenten välisiä suhteita ei ole aikaisemmin tutkittu syvällisesti. Tässä väitöstutkimuksessa määritetään ankkuri- ja moderaattoritoimijoiden roolit ja tarkastellaan niiden merkitystä kestävän liiketoimintaekosysteemin muodostumisessa.

Liiketoimintaekosysteemin hallinnointi on haastavaa sen monimuotoisuuden ja itseohjautuvuuden takia. Väitöstutkimus esittää, että kestävän liiketoimintaekosysteemin muodostuminen edellyttää loppuasiakkaiden tarpeiden mukaista avaintoimijoiden osallistuttamista jo perustamisvaiheessa. Loppuasiakkaiden tarpeita heijastavalla ekosysteemillä on paremmat mahdollisuudet kestävään toimintaan koko elinkaaren ajan. Lisäksi tällaisella ekosysteemillä on paremmat valmiudet vastata muutoksiin toimintaympäristössä.

Väitöskirjan tutkimustulokset havainnollistavat kestävän liiketoimintaekosysteemin muodostumista ja hallinnointia kahdessa ulottuvuudessa. Ulottuvuudet käsittelevät ekosysteemin tavoitteiden, asiakkaiden ja toimijoiden määrittämistä sekä prosesseja, joilla ekosysteemin toimijoiden vaikutusta ja ekosysteemin kestävyyttä voidaan arvioida. Mallin soveltaminen tehostaa suurten projektien tai liiketoimintaympäristöjen suunnittelua ja mahdollistaa toimintavaiheen avaintoimijoiden tunnistamisen jo ennen varsinaisen ekosysteemin syntyä.

Väitöskirja
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024