Kohtaamisia: Postkoloniaalisia esseitä erilaisuudesta ja toiseudesta organisaatiotutkimuksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Arina-sali TA105

Väitöksen aihe

Kohtaamisia: Postkoloniaalisia esseitä erilaisuudesta ja toiseudesta organisaatiotutkimuksessa

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Anna-Liisa Kaasila-Pakanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Oppiaine

Johtaminen ja organisaatiot

Vastaväittäjä

Associate Professor Sheena Vachhani, University of Bristol

Kustos

Professori Vesa Puhakka, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kohtaamisia: Postkoloniaalisia esseitä erilaisuudesta ja toiseudesta organisaatiotutkimuksessa

Viimeaikaiset globaalit kehityskulut ja yhteiskunnallinen polarisaatio ovat nostaneet erilaisuuden ja toiseuden kysymykset sekä yhteiskunnallisen että organisatorisen keskustelun ytimeen. Kuinka ymmärrämme ja lähestymme erilaisuutta? Kenet usein määrittelemme ’toisenlaiseksi’? Mistä näemme moninaisuuden koostuvan? Anna-Liisa Kaasila-Pakasen väitöstutkimus pureutuu näihin kysymyksiin ja toiseuttamisen prosesseihin johtamis- ja organisaatiotutkimuksen keskusteluissa. Tutkimus haastaa totuttuja kapeakatseisia tapoja ymmärtää erilaisuutta. Tuloksena tutkimus tarjoaa mahdollisuuksia eri ihmisryhmien ja yksilöiden välisen eriarvoisuuden purkamiseen organisaatioissa ja tutkimuksen käytännöissä.

Neljästä osajulkaisusta koostuva tutkimus hyödyntää dekonstruktiivista otetta ja pohjaa postkoloniaaliseen feministiseen teoriaan. Olemassa olevaan tutkimustietoon pohjaten, tutkimus kuvaa, kuinka moninaisuuden ja inkluusion eteen tehtävät toimenpiteet organisaatioissa jäävät usein vaillinaiseksi, kun samaan aikaan vallitsevat toiseuttamisen prosessit kiinnittävät erilaisuuden tiettyjen kehojen ominaisuudeksi ja siten ylläpitävät dualistisia ja hierarkkisia sosiaalisia suhteita luoden esteitä osallisuuden ja kuulumisen tunteille.

Vastauksena tähän ongelmaan Kaasila-Pakasen väitöstutkimus esittää erilaisuuden ymmärtämisen kohtaamisten kautta. Tutkimuksessa erilaisuus määritellään dynaamisena välitilallisena suhteena, jota jatkuvasti uudelleen luodaan ja neuvotellaan kehollisissa, affektiivisissa ja dialogisissa kohtaamisissa toisten kanssa. Kohtaamisten käsitteellistäminen tapahtumapaikaksi, jossa erilaisuus muodostuu, tarjoaa mahdollisuuden kanssakäymiseen, joka ei pohjaa essentialistiseen ajatukseen toisen tuntemisesta ja siten tilanteen hallinnasta. Näin tutkimus edistää kriittistä organisaatiotutkimusta erilaisuudesta, moninaisuudesta ja eriarvoisuudesta.

Erilaisuuden uudelleen ajattelusta juontuvien johtopäätösten kautta tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia eriarvoisuuden muodostumisen ja sosiaalisen marginalisaation prosessien ymmärtämiseen ja niihin puuttumiseen monille eri organisatorisille ja yhteiskunnallisille toimijoille.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023