Kohti ketterän ohjelmistokehityksen laatuvaatimusdokumentoinnin parempaa ymmärtämistä ja tukea

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L2, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Kohti ketterän ohjelmistokehityksen laatuvaatimusdokumentoinnin parempaa ymmärtämistä ja tukea

Väittelijä

Filosofian maisteri Woubshet Behutiye

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa

Oppiaine

Ohjelmistotuotanto

Vastaväittäjä

Professori Abrahamsson Pekka, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Markku Oivo, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kohti ketterän ohjelmistokehityksen laatuvaatimusdokumentoinnin parempaa ymmärtämistä ja tukea.

Ohjelmistosovellukset ja -palvelut ovat olennainen osa jokapäiväistä elämäämme. Nykypäivän
vilkkaassa ja nopeasti muuttuvassa yritysmaailmassa on olennaista taata laadukkaan ohjelmiston ripeä toimittaminen. Ketterä ohjelmistokehitys (ASD eng. Agile software development) on
otettu laajalti käyttöön ohjelmistoteollisuudessa, koska sen ansiosta kyetään toimittamaan arvokkaita ohjelmistoja nopeasti. Tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että laatuvaatimusten (QRs eng. quality requirements) dokumentointi ja hallinta on haasteellista ASD:ssä. Laatuvaatimukset kuvaavat, kuinka hyvin ohjelmisto suorittaa toiminnallisuutensa, ja niillä on ratkaiseva rooli ohjelmiston menestyksen kannalta.

Tutkimukset ASD-kontekstissa osoittavat, että laatuvaatimuksia laiminlyödään, niitä ei spesifioida tarpeeksi, niitä ei dokumentoida ja niitä hallinnoidaan väärin. Nämä johtavat usein kohonneisiin ylläpitokustannuksiin ja järjestelmän laadun heikkenemiseen. QR-dokumentoinnin tutkiminen on ensiarvoista aiheen paremman käsityksen kannalta. Sen avulla kyetään kehittämään ohjeita ja malleja tukemaan QR-dokumentointia ASD:ssä, joka on osoitettu tutkimuksessa puutteelliseksi.

Väitöskirjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä QR-dokumentoinnista ASD:ssä ja tukea sitä
ASD:ssä. Tämän saavuttamiseksi väitöskirja tutkii ensin QR-hallintaa ASD:ssä systemaattisen
kartoitustutkimuksen kautta. Tämän jälkeen tarkastellaan QR-dokumentoinnin tilaa ohjelmistoteollisuudessa kahden monitapaustutkimuksen avulla. Seuraavaksi kehitetään QR-Doc-ohjeistus laatuvaatimusten dokumentointiin ASD:ssä kehitystutkimusmenetelmää soveltaen.
Tämä väitöskirja täydentää QR-dokumentointiin liittyvää tutkimustietoa empiirisellä tiedolla
käytänteistä, työkaluista ja artefakteista sekä QR-dokumentointiin liittyvistä sidosryhmistä. Väitöskirja tuo ilmi QR-dokumentoinnin tärkeyden, valaisee ammatinharjoittajien tärkeinä pitämiä näkökulmia QR-dokumentoinnissa sekä auttaa ymmärtämään QR-dokumentointiin vaikuttavia tekijöitä ASD:ssä paremmin. Se esittää myös QR-Doc-ohjeistuksen sekä mallin, joka tukee QR -dokumentointia ASD:ssä. Kehitetty ohjeistus on arvioitu ammatinharjoittajien toimesta. Ohjeistus miellettiin oleelliseksi, hyödylliseksi, ymmärrettäväksi ja riittävän helppokäyttöiseksi, jotta se tukee QR-dokumentointia ASD:ssä.

Tutkimuksesta saatu tieto auttaa ammatinharjoittajia lähestymään QR-dokumentointitehtäviä
proaktiivisesti. Väitöskirja tarjoaa tutkijoille koottua empiiristä tietoa QR-dokumennista
ASD:ssä sekä mahdollisuuksia jatkotutkimukselle.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023