Kohti kiertotalouden liiketoimintamalleja ja toimitusketjuja valmistavassa teollisuudessa. Kiertotalouden dynaamisten kyvykkyyksien kehittäminen.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Oulun Puhelin sali (L5)

Väitöksen aihe

Kohti kiertotalouden liiketoimintamalleja ja toimitusketjuja valmistavassa teollisuudessa. Kiertotalouden dynaamisten kyvykkyyksien kehittäminen.

Väittelijä

Tekniikan maisteri Sayed Mohammad Ayati

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

professori Marko Seppänen , Tampereen yliopisto

Kustos

apulaisprofessori Jukka Majava, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kiertotalouden liiketoimintamallien ja toimitusketjujen kehittäminen valmistavassa teollisuudessa  

Kestävän kehityksen välttämättömyys tunnustetaan laajalti toimitusketjun hallinnassa ja samalla kiinnostus kiertotaloutta kohtaan kasvaa. Kiertotalous edistää pitkän aikavälin strategisena lähestymistapana tuotantojärjestelmiä, joissa tuotteiden elinkaari maksimoidaan ja jäte minimoidaan. Vaikka kiertotalous on tavoiteltava malli eri organisaatioissa ja toimialoilla, sen käytännön soveltamista tulee parantaa. Kirjallisuuden perusteella kiertotalouden käsitteiden määrittely, suunnittelu ja käyttöönotto vaatii tarkempaa tutkimusta. Tämä on tärkeää, jotta yritykset voivat ylittää tuotteiden kierrätykseen liittyvät esteet. Lisäksi kirjallisuutta on tarpeellista laajentaa dynaamisten kyvykkyyksien tarkemmalla analyysilla. Näitä kyvykkyyksiä tarvitaan, kun kiertotalous integroidaan mukaan pitkän aikavälin yritysstrategioihin. Tämä väitöskirja käsittelee em. haasteita yhdistämällä teoreettisia ja empiirisiä lähestymistapoja neljästä eri näkökulmasta. Väitöskirja tuottaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kiertotalouden toimitusketjun esteistä, analyysin tarvittavista muutoksista liiketoimintamalleihin, analyysin kiertotalouden toimitusketjuihin siirtymisestä dynaamisten kyvykkyyksien avulla sekä tarkastelun kyvykkyyksien ja kiertotalouden liiketoimintamallin välisistä yhteyksistä. Tutkimuksessa käytetään laadullista lähestymistapaa ja hyödynnetään ensisijaisesti tapaustutkimuksia valmistavan teollisuuden yrityksistä. Empiirinen aineisto sisältää puolistrukturoituja haastatteluita ja kyselyitä. Tutkimuksessa hyödynnetään myös triangulaatiota. Tulokset osoittavat, että yritysten kohtaamiin kiertotalouden esteisiin voidaan vastata kiertotalouden toimitusketjuja kehittämällä. Dynaamisten kyvykkyyksien tunnistaminen edesauttaa kiertotalouden käytäntöjen kehittämistä. Lisäksi työssä analysoidaan kiertotalouden liiketoimintalliin vaadittavia kyvykkyyksiä.
Viimeksi päivitetty: 11.3.2024