Kohti opettajan autonomian relationaalista määrittelyä - Narratiivinen tutkimus eri konteksteista tulevien lukion opettajien käsityksistä autonomiasta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Linnanmaa, L10

Väitöksen aihe

Kohti opettajan autonomian relationaalista määrittelyä - Narratiivinen tutkimus eri konteksteista tulevien lukion opettajien käsityksistä autonomiasta

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Audrey Paradis

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Oppiaine

Kasvatustiede

Vastaväittäjä

Professori Auli Toom, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Raimo Kaasila, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusi käsitys opettajan autonomiasta voisi voimaannuttaa opettajia

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kanadalaisten ja suomalaisten opettajien käsityksiä autonomiasta, koska myönteisellä käsityksellä autonomiasta voi olla merkitystä opettajien tuntemuksiin pätevyydestä, voimaantumisesta ja ammattitaidosta.

Tulosten mukaan konteksti vaikuttaa merkittävästi siihen, miten opettajat kokevat autonomian. Autonomian arvostaminen ja tarve autonomiaan voivat kertoa opettajien halusta pitää kiinni autonomiastaan tai lisätä sen määrää. Luottamuksella on keskeinen merkitys sille, tuntevatko opettajat itsensä autonomisiksi toimijoiksi vai eivät. Lisäksi havaittiin, että luottamuksella on suuri merkitys myös työympäristön ihmissuhteissa ja että autonomia on erottamaton osa näitä suhteita.

Näin ollen tutkimuksen johtopäätöksissä esitetään, että opettajan autonomian käsitystä tulisi tarkastella uudelleen niin, että nykyisen yksilökeskeisen painotuksen lisäksi otetaan huomioon myös erilaiset kontekstit ja sosiaaliset suhteet.

Tutkimuksessa sovellettiin narratiivista menetelmää haastattelemalla 15 lukion matematiikan opettajaa Kanadasta ja 12 lukion matematiikan opettajaa Suomesta. Opettajien kertomuksia analysoitiin kokonaisuutena ja lisäksi niitä vertailtiin keskeisten teemojen osalta.

Painottamalla kokonaisvaltaisempaa käsitystä opettajan autonomiasta, toisin sanoen huomioonottamalla kontekstin ja opettajien omat huolenaiheet tämän tutkimuksen tulokset viittaavat tarpeeseen voimaannuttaa opettajia. Tavoitteena on, että opettajat voivat vaikuttaa omaan autonomiaansa. Työssään tuettu, voimaantunut ja itsenäinen opettaja on usein myös sitoutunut ja motivoitunut. Opettajan autonomiaan liittyvien käsitysten parempi ymmärtäminen edesauttaa myös opettajankoulutuksen kehittämistä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024