Kohti uudenlaista opettajuutta: Yhteisopettajuus edistämässä opettajien yhteistyötä ja inkluusiota kouluissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, L10. Yleisöä pyydetään osallistumaan etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/j/61253590612

Väitöksen aihe

Kohti uudenlaista opettajuutta: Yhteisopettajuus edistämässä opettajien yhteistyötä ja inkluusiota kouluissa

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Marjut Kokko

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Oppiaine

Erityispedagogiikka

Vastaväittäjä

Professori Kristina Ström, Åbo Akademi

Kustos

Professori Marjatta Takala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Yhteisopettajuus edistää opettajien yhteistyötä ja mahdollistaa inklusiivisia opetusjärjestelyitä.

Yhteisopettajuuden toteuttaminen tuo useita hyötyjä opettajien työhön. Yhdessä opettaminen mahdollistaa kollegiaalisen tuen osana päivittäistä työtä. Opettajien osaamisen yhdistäminen antaa uudenlaisia mahdollisuuksia vastata työn ajankohtaisiin haasteisiin, kuten puutteelliseen osaamiseen tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamisessa ja opettamisessa. Tämä selviää tuoreessa väitöstutkimuksessa, jossa tutkittiin yhteisopettajuuden nykytilaa, mahdollisuuksia ja haasteita sekä opettajien perusteluja yhteisopettajuuden toteuttamiseen. Yhteisopettajuudella tarkoitetaan, että opettajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta yhdessä.

Suomalainen peruskoulu instituutiona on merkittävä yhteiskunnallinen toimija. Se rakentaa pohjan yleissivistykselle ja kokoaa lapset ja nuoret yhteen kansalaiseksi kasvamisen areenalle. Suomalaisen peruskoulun nykytila, opettajien työ ja inkluusion toteutuminen ovat herättäneet moniäänistä keskustelua niin opettajien kuin huoltajien taholta. Yhteisopettajuus pedagogisena työtapana linkittyy vahvasti inklusiivisiin arvoihin. Yhteisopettajuuden kautta pyritään edistämään kaikkien oppilaiden oppimista mahdollistaen joustavat ryhmittelyt ja opetuksen eriyttäminen. Yhteisopettajuudessa opettajat yhdistävät osaamisensa, mikä lisää opetuksen laatua ja mahdollistaa työn kuorman jakamisen. Yksinopettamisen sijaan työtä tehdään yhdessä kollegan kanssa. Vaikka suomalaisopettajien työn etuna pidetään sen sisältämää mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa opetusta melko vapaasti, ammatillinen vapaus voi johtaa tilanteeseen, jossa opettaja jää yksin erilaisissa työn haasteissa. Yksittäisen opettajan osaaminen ei välttämättä riitä yhä heterogeenisempien oppilasryhmien opettamiseen.

Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, kolmen osatutkimuksen jatkumona, joiden aineisto kerättiin sähköisenä kyselynä opetus- ja kulttuuriministeriön Tuetaan yhdessä! -kärkihankkeessa vuonna 2018. Tulokset osoittavat, että valtaosa opettajista näkee yhteisopettajuudessa useita hyötyjä, kuten vastuun ja ammattitaidon jakamisen sekä mahdollisuudet opetuksen eriyttämiseen. Vaikka suurin osa opettajista suhtautuu yhteisopettajuuteen myönteisesti ja pitää sitä hyödyllisenä, yhteisopettajuuden toteuttamismäärät ovat varsin vähäiset etenkin yläluokilla.

Haasteita yhteisopettajuuden toteuttamiseen tuovat yhteisen suunnitteluajan puute ja yhteistyön sujuvuutta estävät tekijät. Tulokset osoittavat, että opettajien perustelut yhteisopetuksen toteuttamisesta ovat ristiriitaisia ja heijastavat opettajien asennoitumista inkluusiota kohtaan. Tutkimus antaa ajankohtaista tietoa yhteisopettajuuden toteuttamisesta suomalaiskouluissa sekä tuo esiin yhdessä opettamisen kautta avautuvia mahdollisuuksia järjestää pedagogista tukea inklusiivisesti ja tukea opettajan työtä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024